Liposomalni artemisinin prirodna hemoterapija

 Najsavremenije lipozomalne formulacije imaju veoma visok stepen prenosa lekova koji može čak i da se poredi sa intravenskim ili intramuskularnim prenosom. Ovaj prenos preparata i jedinjenja ima izvaredne rezultate koji su direktno povezani sa veličinom komponenti, inkapsulacijom kao i mnogim drugim parametrima koji povećavaju potencijal ovog načina prenosa lekova i jedinjenja. Jedno od upotrebljivih jedinjenja je liposomalni artemisinin.

Šta su liposome i kako funkcionišu

liposomalni artemisinin

Liposome su izuzetno male jedinice obložene mašću koje se koriste za transport određenih jedinjenja i koje unose ova jedinjenja direktno u ćelije našeg organizma. Prednost liposoma leži u  tome što one dozvoljavaju hranjljivim sastojcima da se vežu putem biloškog procesa direktno za tkivo i na taj način povećavaju apsorbciju sadržaja koji prenose. Zahvaljujući ovom slučaju doze koje se koriste su smanjene od 5 do 15 puta u odnosu na doze standardnih preparata, takođe šema dopremanja u slučaju liposoma jer jednom kad se nađu u krvotoku, one plivaju duže vreme unutar krvotoka.

Na taj način one imaju povećanu apsorbciju i povećanu sposobnost lečenja a takođe su ekonomičnije od običnog tipa transporta. Ne samo da su jednijenja obložena mastima zaštićena od stomačne kiseline već i od razlaganja u gastrointesinalnom sistemu. Treba napomenuti da liposome bukvalno gutaju tri tipa belih krvnih zrnaca monociti, eozinofili i neutrofili a ishod je poboljšanje funkcija ovih belih krvnh zrnaca. Ova činjenica predstavlja prednost prilikom modulacije nekih imuno-regulatora koji bi trebali da stupe u kontakt i aktiviraju makrofage u slučjau prisustva maligniteta.

Ovaj način transporta takođe se koristi za infiltraciju i direktno pražnjenje inkapsuliranog sadržaja u maligne grupacije. Fagociti (ćelije koje štite organizam od štetnih materija, mikroba i odumirućih ćelija) su najaktivniji i najprisutniji u jetri a naučno je dokazana izuzetno dobra interakcija liposoma sa ovim ćelijama a ujedno može se automatski povezati i interakcija sa organom jetrom. Treba naponeuti takođe da sve ćelije sadrže fosfolipide kao jednu od ključnih komponenti ćelijskog zida pa takođe može da se očekuje povećana interakcija liposoma sa ćelijskim zidom a ujedno i sa samim ćelijama i povećan unos sadržaja liposoma.

Predpostavlja se da liposome mogu da se integrišu u ćelijske zidove i da ih ćelije koriste za izgradnju i obnavljanje ćelijskog zida. Kad dođe do ove reakcije, supstanca koja predstavlja osnovni sadžaj lipozoma se slobađa unutar ćelije. Ova osobina obezbedjuje lipozomi karakterističan potencijal prenošenja sadržaja i agensa za lečenje u unutrašnjost ćelije kao i okolne ćelije primaoce. Imajući u vidu da liposome imaju odloženi stepen pražnjenja ( razlog što se ne vrši vezivanje svih liposoma u isto vreme, pošto neke se slobodno kreću u krvotoku) one mogu da postignu isti intezitet delovanja u dužem vremenskom roku.

Upotreba liposoma i njihove mogućnosti:

Liposome infiltriraju sloj mikroba koje se nalaze na površini ćelije

Liposome povećavaju delovanje prelazeći krvno-moždanu barijeru ( podela između krvi iz mozga i ekstracelularne tečnosti u centralnom nervnom sistemu)

Liposome imaju poboljšano vezivanje za kosti

Liposomalne komponente nemaju gubitaka u gastrointestialnom sistemu ne mešaju se jedna sa drugom.

Veoma male količine liposomalnih preparata mogu da se pretvore u ogromne ako se unose putem vena. Intravenski vitamin C ima veoma veliku upotrebu kod pacijenata koji boluju od maligniteta. Liposomalni preparati uzeti oralno imaju mnogo veću upotrebnu moć od običnih preparata uzetih oralno. Lipozomalni preparati koji se koriste su sledeći:

Vitamin C

Resveratrol

Glutation

Kurkumin

Ashwaganda

Selenium

Zeleni čaj

Melatonin

Vitamin D

Vitamin K2

Artemisinin

Liposomalni Artemininin

Artemisinin je biloška komponenta dobijena iz biljke Artemisia annua, slatkog pelina. On ima pojačanu asimilaciju i efikasnost. Liposomalni artemisinin uspešno prodire u tanak, masan sloj mikroba koji se nalaze na površini ćelije. On psoeduje posebnu sposobnost da veoma efikasno prelazi krvno moždanu barijeru i da se vezuje mnogo bolje od običnog za koštanu masu.

Liposomalni artemisinin u odnosu na običan artemisinin

Liposomalni artemisinin ima povišen stepen vezivanja za kosti (samim tim povišeno delovanje na malignitet kostiju) u poređenju sa normalnim artemisininom koji nema mnogo uticaja na kosti ili malignitet kostiju.

Doza liposomalnog artemisinina je 40 mg i ima mnogo jači efekat u poređenju sa mnogo većom količinom (300 miligrama) običnog artemisinina.

Uzimanjem liposomalnog artemisinina kod lica obolela od maligniteta se izaziva rekacija uništavanja abnormalnih malignih ćelija. Normalne ćelije ostaju nepromenjene.

Liposomalni artemisinin predstavlja lek koji nije štetan za organizam, veoma je jeftin i dostupan za nabavku.

Pošto je lipozomalni artemisinin izuzetno bezbedan, njega treba upotrebljavati kao zamenu konvencionalnim terapijama koje su se pokazale neuspešnim. Takođe treba da se koristi kao dopunski tretman kod metoda koji su se pokazali uspešno prilikom upotrebe kalsične medicine.

Trenutno liposomalni artemisinin prolazi kroz obimna ispitivanja radi shvatanja količine i efikasnosti njegovog uticaja na maligne ćelije. Do sada je dokazano da on ima izuzetno delovanje na ćelije ljudskog hepatoma kancera.

Liposomalni artemisinin uspešno smanjuje razvoj krvnih sudova i povećanje endrotelijalnog faktora rasta u nekoliko različitih tipova tkiva.

Malignitet i liposomalni artemisinin

Artemisinin takođe pokazuje potencijal kao anti-maligni posrednik. Kroz mnoge testove je dokazano da on poseduje sposobnost da efikasno i selektivno ubija maligne ćelije i smanji razvoj malignih izraslina. Artemisinin utiče na apoptozu ( prirodna smrt normalnih ćelija) malignih ćelija uništavajući ih indirektno na ovaj način. Imajući u vidu da kancerogene ćelije održavaju povišene nivoe gvožđa, interakcija artemisinina sa gvožđem stvara slobodne radikale koji su pogubni po maligne ćelije. Na taj način su maligne ćelije praktično lišene antioksidanata i tako odumiru usled velike koncentracije slobodnih radikala.

Kad je u pitanju malignitet, lipozomi se fokusiraju na maligne izrasline. Iste generišu krvne sudove na okolno tkivo zbog povećane potrebe za hranjljivim sastojcima. Liposome su uglavnom veličine od 50 do 400 nanometara. Nano čestice manje od 200 nanometara su idealnih dimenzija za umanjenje i infiltraciju ovih krvnih sudova koji hrane kancer. Kad su infiltrirani u krvne sudove oni se dalje kreću direktno do kancerogenih ćelija a samim tim ih uništavaju i smanjuju njihov razvoj i rast.

Čak i danas i pored veom visoko razvihjenih medicinskih metoda malignitet predstavlja veoma veliku prepreku za savremenu medicinu. Posle srčanih bolesti malignitet predstavlja drugu u nizu bolesti koje su uzrok smrti. Trenutno, poboljšanje efikasnosti anti-malignih posrednika i pad sporednih efekata, prenos lekova ka lokacijama koje su uzročnik bolesti uz pomoć novih tehnologija, naprimer nano tehnologije predstavlja osnovni zadatak koji unapređuju mnogi naučni timovi. Liposomalni artemisinin predstavlja trenutno možda jedinu metodu bez sporednih efekata a naravno i bez uništavanja biološki ispravnih i zdravih ćelija.

Široku paletu prenosa raznih lekova možemo podeliti u sledeće tipove prenosa:

Liposome

Polimerične nano sfere

Polimerične nano kapsule

Čvrste nano lipide

Nano bitove

Angažovanje nano prevoznika za distribuciju lekova kao što su gore navedene nano lipozome, postiže se povećana distribucija i iskorištenost mnogih lekova kao i njihova primena na neke delove tela na kojima do sada nije mogla biti moguća.

Imamo čast da u skorijoj budućnosti stvorimo jedinjenje koje ima ulogu prenosa artemisinina direktno do malignih ćelija bez uticaja na zdrave ćelije. Tajna komponenta koja će biti uključena u ovom projektu utiče na kancerogene ćelije ne samo uništavajući ih već takođe i u reverzibilnom procesu ih vraćajući ukoliko je to moguće u normalno stanje. Takođe ova komponenta u liposomalnom artemisininu će povećavati propustljivost ćelijske membrane kancerogenih ćelija, čisteći proteinsku membranu koju i većoj ili manjoj meri imaju kancerogene ćelije. 

artemisinin