Heberon Alfa R imunomodulator

Ljudski rekombinantni interferon alfa – 2b

– Rastvor za injekciju (3, 5, 6 ILI 10 M)

Ljudski rekombinantni interferon alfa – 2b

Rastvor sadrži 3, 5, 6, ili 10 x 106 IU ljudskog rekombinantnog IFN alfa-2b, koji se nalazi u hermetički zatvorenim bočicama

Način primene:

Intramuskularno, potkožno, intravenozno, intraperitonealno, intratekalno i intralezijalno

Sastav:

Aktivni sastojak: Ljudski rekombinantni IFN alfa 2-b proizveden u/iz Ešerihije koli, u Centru za genetski inženjering i biotehnologiju, u Havani (CIGB): 3, 5, 6, ili 10 x 106

Ostali sastojci:

Benzil alkohol, polisorbat 80, natrijum hlorid, natrijum fosfat kao odbojnik? (buffer system)

Dejstvo:

Antivirusno, antiproliferativno, imunomodulator, antisngiogeno, antifibrotsko

Indikacije:

Upotreba HEBERON ALFA R je korisna za pacijente pod sledećim patološkim okolnostima:

VIRUSNIM BOLESTIMA

Infekcije izazvane humanim papiloma virusom

Kod rekurentne respiratorne papilomatoze (RRP), upotreba rekombinantnog IFN alfa-2b (CIGB) kao adjuvansa hirurgiji je pokazala zadovoljavajuće rezultate. Tretman IFN alfom, može da izazove parcijalnu ili kompletnu remisiju papiloma. Međutim , na Kubi je on namenjen za upotrebu u prevenciji ponovne pojave bolesti nakon hirurškog odstranjivanja tumora. Od 1983., u ovu svrhu je realizovan program kod slučajeva sa papilomom na larinksu. Od 1994., nastavljeno je sa ovi programom uključujući papilomatozne lezije kroz čitav respiratorni trakt. Efikasnost rekombinanta IFN alfa 2-b (CIGB) je pokazana kod Condylomata accuminata u kontrolisanoj dvostruko slepoj studiji, kombinujući sistemski tretman sa topikalnom primenom 20 000 IU/g IFN alfa 2-b u hidrofilnoj kremi.

Virusni hepatitis

Upotreba IFN alfa 2-b (CIGB) kod subakutne nekroze jetre intraperitonealnim i intramuskularnim putem povećava se verovatnoća preživljavanja pacijenta i promoviše histološko zalečenje. Kod hroničnog hepatitisa B sa pozitivnim „e“ antigenom može se dobiti 50% serokonverzije nakon 4-mesečnog režima sa rekombinatnim IFN alfa 2-b (CIGB). Tretman je izuzetno korista kod imunosupresivnih pacijenata.

HEBERON ALFA R je takođe koristan i kod dece. 6 meseci nakon šestomesečnog režima , može se postići 40% „e“ serokonverzija antigena. Ovakva reakcija može biti 50% nakon 3 godine praćenja (follow up). Histološki napredak dostiže 69%. HEBERON ALFA R je takođe koristan kod hroničnog hepatitisa C, gde je njegova efikasnost pokazana u nekoliko kliničkih studija. U celini, dostiže se 80% enzimske reakcije (ALAT normalization) nasuprot 22% među kontrolnim grupama., 41% reakcija se održalo nakon 9-mesečnog praćenja. Kod pacijenata sa talasemijom, koji često dobijaju transfuzije krvi i stoga su rizična grupa za ovu bolest, HEBERON ALFA R se pokazao kao efikasan u 63% negativizacijom virusnog u RNA u serumu (55% uz istovremenu normalizaciju ALT-a) nako 12 meseci tretmana sa 3×106 IU svaki drugi dan. . Takođe kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom pod periodičnom hemodijalizom i sa hroničnim hepatitisom C , HEBERON ALFA R je proizvela 75% virusnu reakciju i 87% enzimsku reakciju. U kombinaciji sa ribavirinom, efikasnost tretmana sa HEBERON ALFA R-om se povećava kod hroničnog hepatitisa proizvedenog virusom C.

HEBERON ALFA R je takođe bio koristan kod dece , gde je hronični hepatitis C manje frekventan, i gde su retko postoje izveštaji u literaturi. Kod akutnog hepatitisa C, upotreba HEBERON ALFA R se preoručuje, kako bi se sprečio razvoj hronične bolesti.

Pacijenti inficirani virusom humane imunodeficijencije

IFN ima anti-retrovirusni efekat i smatra se kao ograničavajući faktor infekcije virusom humane imunodeficijencije. Izvedeni su nasumični testovi sa ciljem da spreče ili odlože napredovanje sindroma stečenog gubitka imuniteta (AIDS) kod individua u ranom stadijumu HIV infekcije. Dugoročan tretman HEBERON-om ALFA R-om, značajno umanjuje proporciju individualaca koji su imali neke od simptoma ili razvijeni AIDS. Dalje praćenje ovih pacijenata dozvolilo je analizu stope preživljavanja i drugih dugoročnih komplikacija. Zaključeno je da je primena HEBERON ALFA R-a tokom ranog stadijuma HIV infekcije, iako se nisu javljali drugi simptomi AIDS-a, korisna i da produžava život.

Dengue (Tropska groznica)

Ranom primenom IFN alfa, tokom prva 72 sata infekcije, može se sprečiti pojava ozbiljne hemoraške (hemorraghic) komplikacije i šok.

NEOPLAZIJA

Hematopoetsko tkivo

Leukemija vlasastih ćelija: Što se tiče ostalih interferon alfa priprema, HEBERON ALFA R izaziva regresiju bolesti ili značajnu kliničku stabilizacijučak i ako je pacijent prethodno bio splenektomiran. Hronična mijeloidna leukemija: Moguće je da se postigne remisija uz upotrebu IFN alfa ali HEBERON ALFA se preporučuje za održavanje remisije prethodno postignute hemoterapijom. Povratak je sprečen na godinu dana, život je produženm i postoji značajno smanjenje proporcije hromozoma Philadelphia chromosome + cells. Kod višestrukih mijeloma, HEBERON ALFA R se koristi kao terapija održavanja nakon kompletne ili parcijalne remisije sa melfalan-prednizonom. Ne-Hodgkinov limfom niskog i srednje stupnja malignosti : Upotreba IFN alfa 2-b (CIGB) se preporučuje u slučajevima gde se remisija postigla pomoću hemoterapije ili radioterapije.Značajno je snižena frekvencija relapsa i postignut o je produženje života. Kod kožnog T-ćelijskog limfoma (Mycosis Fungoide, Sezary’s syndrome i ostalih)efikasnost tretmana sa IFN alfom je dokazana. Visoka stopa reakcije (response rate) (više od 50%) je postignuta čak i nakon 3 godine praćenja.Osim toga, većina onih koji nisu reagovali (non-responders) je imala stabilnu bolest, tako da je kontrolna stopa bolesti (bez progresije) bila 95, 91, 90, 82, i 76% kroz 6, 12, 18, 24, 36 meseci praćenja.

Čvrsti tumori

HEBERON ALFA R se koristi za tretman čvrstih tumora koji su poznate indikacije za ovu vrstu proizvoda, kao što je karcinom bubrega, Kapošijev sarkom (u sprezi sa AIDS-om), karcinom bazalnih ćelija, i superficijalni karcinom bešike. Osim toga, postoje tumori koji se prepoznaju kao indikacije za IFN alfu, kao što su maligni melanom, i karcinoidni tumor gde je HEBARON ALFA R jednako efektan. S druge strane, postoje rezultati koji popkazuju efikasnost HEBARON ALFA R-a kod fibroma i hemangioma kod beba, koji uprkos činjenici da su benigni, mogu imati ozbiljne posledice po pacijenta.

Kožni rak bazalnih ćelija:

HEBERON ALFA R je alternativni tretman u slučajevima gde hirurško odstrnjivanje nije moguće ili poželjno. 90% objective response je dobijena intrlezijalnom aplikacijom od 1,5 x 106 IU, 3 puta nedeljno tokom 3 nedelje. Pacijenti koji su reagovali su ostali oslobođeni relapsa nakon godinu dana praćenja.

Superficijalni karcinom bešike:

HEBARON ALFA R se može koristiti pomoću intravezikalnim usađivanjem kao adjuvans, da bi sprečio rečaps nakon hirurškog odstranjivanjalezija delimičnom cistektomijom ili endoskopijom. Dvogodišnja stopa relapsa je bila slična onoj dobijenoj sa BGG, uz manje štetne reakcije.

Hemangiom kod beba:

U studiji u kojoj je korišten HEBARON ALFA R subkutano, ukupna stopa odgovora je bila 66%. Kod dece mlađe od godinu dana, 65% je imalo regresiju a nijedno progrsiju. Tokom prvih meseci života, tumori su i dalje u proliferativnoj fazi. Stoga, spontana regresija je retka, i zato čak se i stabilizacija može smatrati kao zadovoljavajući rezultat. Kod pacijenata između 1. i 5. Goodine starosti, stopa regresije je 83%. Čak i kod pacijenata koji su starijin od 5 godina, bilo je 44% reakcije na tretman. Nije bili nikakvog efekta na fizički i psihomotorni razvoj. Druga studija je sprovedena koristeći HEBARON ALFA R intralezijalno, 3 x 106 IU, dva puta nedeljno tokom 8 meseci.Regresija tumora je postignuta kod 81% pacijenata i 19% stabilne bolesti. Nije bilo progresije. Regresija je bila češća (85%) kod pacijenata starih između 1. I 5 godina, kod dece bez poznate porodične anamneze hemagioma i tumora po rođenju.

Kapošijev sarkom (povezan sa AIDS-om):

HEBARON ALFA R se koristi kao tretman kod ovog tumora. Kompletna remisija se može postići nakon 12-24 meseci tretmana. Intralezijalna aplikacija se može koristiti.

Karcinom bubrega:

Metastatski karcinom bubrega je jedna od poznati h indikacija IFN alfa 2-b. Dva izveštaja o pacijentima tretiranim sa rekombinantnim HEBERON ALFA R-om su sprovedena. Oni uključuju slučajeve sa metastatskom bolešću ili one koji su operisani i IFN je korištena kao adjuvans operaciji/hirurgiji, kao terapija održavanja.Tokom prve serijedobijeno je 55% ciljni odgovor (objective response) i 33% stabilizacije bolesti. Odgovor na terapiju ili stabilizacija je trajala više od 18 meseci kod 50% njih. U drugoj studiji, rekombinantni IFN alfa 2-b (CIGB) je korišten u kombinaciji sa hemoterapijom, u slučajevima metastze ili naprednog neoperibilnog tumora. Produženi život (42 meseca) je postignut u jednom slučaju. S druge strane, u slučajevima gde se HEBERON ALFA R koristio post-nefrektomijom ili nakon konzervativne operacije tumora, prosek preživljavanja je bio više od 40 meseci, i više od 50% pacijenata je živelo duže od 5 godina.

Pejronijeva bolest:

U studiji gde je HEBERON ALFA R sproveden intralezijalno, 1 ml sa 10 x 106 IU, dva puta nedeljno do totalne regresije lezije ili do 14 nedelja, kompletan klinički odgovor je dobijen kod 47% pacijenata. Seksualna disfunkcija je nestala kod 79% pacijenata koji su patili od nje, opipljive lezije su nestale kod 62% njih, ugao kod erekcije kod 47%, i bol u 94%. Stopa imagenological odgovora je bila 88%; od kojih je 53% kompletan odgovor (complete response). Glavna sistemsko štetna reakcija koja je primećena je bila očekivana pseudo-influenza sindrom (blag ili umeren). Glavna lokalno štetna reakcija je bila nastanak malog hematoma, edema, cisti kod dva pacijenta i venskih gljivica u jednom slučaju.

KONTRAINDIKACIJE:

Hu-r aplfa-2b IFN je kontraindikovan kod pacijenata sa hipersenzitivnošću na alfa interferon, benzil alkohol, polisorbat 80, ili na bilo koje soli prisutne u pripremi.

UPOZORENJA I MERE OPREZA PRILIKOM UPOTREBE

Iako nije opisan direktni kardiotoksičan efekat za HEBERON ALFA R, moguće je da neki od njegovih nuspojava (napr., groznica, drhtavica, malaksalost) pogoršaju prethodnu srčanu promenu. Pošto jedna od toksičnih efekata HEBERONA ALFA R može biti leukopenija, treba voditi računa kod pacijenata sa mijelosupresijom. Pošto je bubreg mesto gde se IFN alfa eliminiše, treba voditi računa kada se HEBARON ALFA R koristi kod pacijenata sa poremećenom funkcijom bubrega. Treba razmotriti smanjenje doze, ukoliko je neophodno. Upotreba razlilčitih priprema IFN alfa se povezuje sa povećanjem alergiskih i autoimunih poremećaja kao što su bronhokonstrikcija, lupus eritematosus, psorijaze, atopijski dermatitis, mijastenija gravis, ili tireoditis. Ove promene su retko navedene/prijavljivane prilikom upotrebe HEBERON ALFA R-a. Pa ipak, treba voditi računa kada se koristi kod pacijenata sa istorijom ovih bolesti. Štetne reakcije zbog HEBERON-a ALFA R-a su reverzibilne.U slučaju teških neželjenih reakcija , treba samnjiti dozu ili prekinuti korišćenje. U skladu sa statusom pacijenta, treba preduzeti adekvatne mere. Opšte iskustvo je da se intezitet nuspojava ,zbog HEBERON-a ALFA R-a, ima tendenciju opadanja kako se tretman nastavlja. Međutim, ovo ipak treba pažljivo pratiti.

Karcinogenost

Ne postoji dokaz, eksperimentalni ili u literaturi koji ukazuje na bilo kakav karcinogeni potencijal IFN alfe. Naprotiv, IFN alfa -2b (CIGB) pokazuje suprotne efekte, promovišući diferencijaciju ćelije kod transformisane ćelijske linije i tumora kod životinja.

Mutagenost

Nijedan od testova nije pokazao niti sugerisao da IFN alfa -2b (CIGB) može biti mutagen. Ovo uključuje Amesov test sa različitim sojevima i test sa ljudskim limfocitima u kulturi, u potrazi za hromozomskim oštećenjima.

Teratogeneza ili uticaji na plodnost

Testovi rađeni na pacovima nisu pokazali bilo kakvu teratogenetsku reakciju ili uticaj na plodnost, zbog IFN alfa-2b (CIGB).

Trudnoća

Nema kontrolisanih studija o korišćenju HEBERON ALFA R-a na trudnicama. Zbog toga, nije utvrđeno da li je bezbedno koristiti ga tokom trudnoće. Ako trudnica ima indikacije, lekar treba da uradi analizu rizika i koristi za svaku osobu pojedinačno.

Upotreba u pedijatriji:

HEBERON ALFA R je korišten kod dece sa virusnim hepatitisom C i papilomatozom larinksa i periodičnih respiratornih papilomatoza , benignih i malignih neoplazija. Nuspojave su slične kako one kod odraslih , uglavnom groznica i malaksalost. Nisu prijavljene promene u rastu ili psihomotornom razvoju, čak i naekoliko meseci nakon tretmana. Ovaj proizvod sadrži benzil alkohol te ne bi trebao da se koristi na novorođenčadima.

Neželjene reakcije

HEBERON ALFA R

Glavne nuspojave koje se javljaju sa upotrebom HEBERON ALFA R-om su slične onima prijavljenim za ostale IFN alfa pripravcima. Ove neželjene reakcije zavise od doze i reverzibilne su. Njihov intenzitet je uglavnom blag (ne zahtevaju tretman) ili umerene (reaguju na simptomatsko lečenje) Pacijenti koji dobijaju doze ≥6 x 106 IU može imati ozbiljne reakcije koje zahtevaju dodatne mere, hospitalizaciju, produženje hospitalizacije ili tretman suspenzijom. Neželjene reakcije priojavljene od strane 809 pacijenata iz različitih kliničkih studija su izlistane u tabeli ispod., izolovani slučajevima sa blagim alergijskim reakcijama (osip, svrab), gubitak kose i kardiovaskularna toksičnost su prijavljene takođe.

Frekvencija glavnih neželjenih dejstava nakon upotrebe HEBERON ALFA R-a

Analiza 809 pacijenata iz različitih kliničkih studija.

Farmakovigilanca upotrebe HEBERON ALFA R-a kod pacijenata sa hematološkim bolestima , uglavnom hroničnom mijeloidnom leukemijom, pokazala je sličan profil neželjenih reakcija. Ovaj izveštaj uključuje slučaj sa hemolitičkom anemijom, prividno nakon razvoja anti-eritrocita autoantitela.

Imunegenost HEBERON ALFA R

Rekombinantni IFN alfa pripravci su imunogeni u varijabilnim proporcijama pacijenata koje se tretiraju njima. Antitela mogu neutralisati IFN aktivnost i stoga mogu sprečiti ili povratiti odgovor na tretman. Imunogenost HEBERON ALFA R je posmatrana kroz različita sprovedena klinička istraživanja sa ovim proizvodom. OD 563 pacijenta koja su tretirana HEBERON ALFA R-om, čiji serumi su ocenjeni/evaluirani, 14 (2,5%) su imali anti IFN alfa neutrališuću aktivnost. Zaključak,različite studije i neželjene reakcije posmatrane tokom terapije HEBERON ALFA R-om pokazuju sličan profil neželjenih reakcija od onih prijavljenih za druge pripravke koji sadrže IFN alfa 2-b kao aktivni princip.

Interakcije sa drugim lekovima i drugim oblicima interakcije

HEBERON ALFA R ima sinergijsku dejstvo sa nekim anti-tumor lekovima, u vezi sa njihovom antiproliferativnim dejstvom, koje se mora uzeti u obzir kod kombinovane terapije, pošto su efekti mijelosupresije takođe pojačani. Takođe pokazuje/upućuje na sinergizam, i kod antiproliferativnih dejstva i anti-…… (ne vidi se na papiru) sa interferon gamom. Studjia prekomernog doziranja lekom Neželjene reakcije na HEBERON ALFA R zavise od doze. Kod doza većih od 10 x 106 IU/m2 površine tela, ista neželjena dejstva, mada intenzivnija, se dobijaju . intenzivna astenija i depresija su opisane kod visokih doza. Ova dejstva su reverzibilna.

Pozologija i oblici administracije

Uobičajena doza kod odraslih je 3 do 6 x 106 IU. U nekim posebnim situacijama kod pacijenata sa rakom , veće doze se mogu koristiti, imajući u vidu da će neželjena dejstva biti intenzivnija. Kod dece , uobičajena doza je 3 do 6 x 106 IU/m2 površine tela. Frekvencija primene varira od jedne dnevno do tri puta, dvaput ili jednom nedeljno. Poslednje dve opcije se više koriste kod režima produženog tretmana (prolonged tretment schedules). Način administracije je intramuskularno ili potkožno. Međutim, intravenozno, intratrahealno, intralezionalno i intraperitonealni načini su takođe mogući.

Upotreba kod:

HEBERON ALFA R

Periodična respiratorna papilomatoza

Nakon hirurškog odstranjivanja lezija, sledeći režim se preporučuje:

TPW: puta nedeljno

Kondiloma akuminata

6×106,3 puta nedeljno, intramuskularno, tokom 6 nedelja, kombinovano sa topikalnom primenom kreme koja sadrži IFN alfa, (20 000 IU/g), tri puta dnevno.

Virusni hepatitis

Subakutni hepatitis: 12 do 15 x 106UI tokom 3 do 5 dana, intraperitonealnim ili intramuskularnim putem, praćeno sa 6 x 106 IU intramuskularno svaki drugi dan. Tretman treba nastaviti do normalizacije virusnih markera i markera bolesti.

Akutna insuficijencija jetre kod beba: 3 do 6 x 106 IU/m2 dnevno intraperitonealno tokom jedne nedelje. Druge nedelje koristi se ista doza intramuskularno. Na osnovi pacijentove evolucije, frekvencija primene se može smanjiti na 3 puta nedeljno od treće nedelje pa nadalje. Tretman treba nastaviti do normalizacije virusnih markera i markera bolesti.

Subakutni (subfulminant) virusni hepatitis kod dece starije od godinu dana: 3 do 6 x 106 IU tokom jedne ili dve nedelje, intraperitonealnom rutom tokom prve nedelje, i nakon toga intramuskularno. Tretma se može nastaviti uz istu dozu 3 puta nedeljno, u skladu sa virusnim markerima i kliničkim statusom pacijenta.

Hronični hepatitis B

Kod odraslih 6 x106 IU dnevno intramuskularno tokom 2 nedelje, zatim 3 puta nedeljno tokom 4 nedelje i dvaput nedeljno tokom 16 nedelja. Kod dece 3 do 6 x106 IU/m2 intramuskularno , 3 puta nedeljno tokom 16 nedelja. Ako je dete starije od 12 godina, doza treba da bude 6 x106 IU.

Hronični hepatitis, non A, non B, C positive: 3 x 106 IU intramuskularno ili potkožno., 3 x nedeljno tokom 9 meseci.Efikasnost tretmana se povećava ako se kombinuje sa ribavirinom , 200-400mg, 3 puta dnevno tokom istog vremenskog perioda.

Virus humane imunodeficijencije zaraženih subjekata: 3 x 106 IU, 3 puta nedeljno tokom asimptomatičnog perioda . Ovaj tretman treba da bude dugoročan, sa hematološkim i anti IFN antitelima monitorovanjem. Kod pacijenata sa Kapošijevim sarkomom preporučuje se viša doza do 30 x 106 IU/m2 dnevno , kao i kod ostalih IFN alfa pripravaka. Međutim, u slučajevima gde je dijagnoza postavljena rano, IFN alfa 2-b (CIGB) je izazvala totalnu remisiju pri 6 x 106 IU tokom 6 do 12 nedelja.

Dengue (Tropska groznica)

IFN alfa 2-b (CIGB) bi trebalo da se koristi ranije/pre isteka 72 sata od nastanka simptoma. Kod dece, 50 do 100 000 IU/Kg težine, dnevno tokom 3 dana. Kod odraslih, 3 do 6 x 106 IU pri istoj frekvenciji.

Hronična mijeloidna leukemija

Pošto se dostigne hematološka remisija, IFN alfa-2b (CIGB) se može davati svaki drugi dan, pri 3 x 106 IU/m2 citogenetske remisije (cytogenetic remission), može se uraditi transplatacija koštane srži. Ili se javlja progresija bolesti.

Non Hočkinov limfom niskog i srednjeg stupnja malignosti

Nakon dobijanja remisije uz polihemoterapiju, 6 x 105 IU 3 puta nedeljno tokom godinu dana ili više, do progresije bolesti.

Karcinom bazalnih ćelija kože

*Kod pacijenata gde hirurško odstranjivanje lezija nije moguće niti poželjno, 1,5 x 106 IU, intralezionalno, 3 puta nedeljno tokom 3 nedelje.

Superficijalni karcinom mokraćne bešike

Intravezikalno usađivanje od 20 x 106 IU rekombinantne IFN alfe-2b (CIGB) u 50 ml, nedeljno tokom 8 nedelja, a zatim mesečno tokom 2 godine

Hemangiom kod novorođenčadi

Kod tumora većih od 2 cm, 3 x 106 IU/m2, potkožno, dnevno tokom 6 meseci a zatim 3 puta nedeljno do otprilike 12 meseci. Ista doza se može primeniti intralezionalno, dvaput nedeljno, ukoliko je tumor dobro razgraničen.

Maligni melanom

Nakon operacije, kod pacijenata koji nemaju lezije (lesion free), ali sa rizikom relapsa, 20 x 106 IU intravenozno ili intramuskularno, 5 dana zaredom nedeljno, tokom 4 nedelje, a zatim 10 x 106 IU 3 puta nedeljno do godinu dana.

Pejronijeva bolest

Jedam ml koji sadrži 10 x 10 6 IU, intralezionalno, dva puta nedeljno tokom 14 nedelja ili manje ukoliko postoji potpuni odgovor na terapiju pre toga.

Uslovi skladištenja

Bočice treba čuvati na tempreaturi od 2 do 8 ◦C.

Prezentacija/prikaz

HEBERON ALFA R je tečnost (3M, 5M, 6M i 10M) predstavljen u jednoj , 10 ili 25 bočica i termički slučajevima sa jednom bočicom i špricom.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.