Heberon Alfa R imunomodulator

Ljudski rekombinantni interferon alfa – 2b

– Rastvor za injekciju (3, 5, 6 ILI 10 M)

Ljudski rekombinantni interferon alfa – 2b

Rastvor sadrži 3, 5, 6, ili 10 x 106 IU ljudskog rekombinantnog IFN alfa-2b, koji se nalazi u hermetički zatvorenim bočicama

Način primene:

Intramuskularno, potkožno, intravenozno, intraperitonealno, intratekalno i intralezijalno

Sastav:

Aktivni sastojak: Ljudski rekombinantni IFN alfa 2-b proizveden u/iz Ešerihije koli, u Centru za genetski inženjering i biotehnologiju, u Havani (CIGB): 3, 5, 6, ili 10 x 106

Ostali sastojci:

Benzil alkohol, polisorbat 80, natrijum hlorid, natrijum fosfat kao odbojnik? (buffer system)

Dejstvo:

Antivirusno, antiproliferativno, imunomodulator, antisngiogeno, antifibrotsko

Indikacije:

Upotreba HEBERON ALFA R je korisna za pacijente pod sledećim patološkim okolnostima:

VIRUSNIM BOLESTIMA

Infekcije izazvane humanim papiloma virusom

Kod rekurentne respiratorne papilomatoze (RRP), upotreba rekombinantnog IFN alfa-2b (CIGB) kao adjuvansa hirurgiji je pokazala zadovoljavajuće rezultate. Tretman IFN alfom, može da izazove parcijalnu ili kompletnu remisiju papiloma. Međutim , na Kubi je on namenjen za upotrebu u prevenciji ponovne pojave bolesti nakon hirurškog odstranjivanja tumora. Od 1983., u ovu svrhu je realizovan program kod slučajeva sa papilomom na larinksu. Od 1994., nastavljeno je sa ovi programom uključujući papilomatozne lezije kroz čitav respiratorni trakt. Efikasnost rekombinanta IFN alfa 2-b (CIGB) je pokazana kod Condylomata accuminata u kontrolisanoj dvostruko slepoj studiji, kombinujući sistemski tretman sa topikalnom primenom 20 000 IU/g IFN alfa 2-b u hidrofilnoj kremi.

Virusni hepatitis

Upotreba IFN alfa 2-b (CIGB) kod subakutne nekroze jetre intraperitonealnim i intramuskularnim putem povećava se verovatnoća preživljavanja pacijenta i promoviše histološko zalečenje. Kod hroničnog hepatitisa B sa pozitivnim „e“ antigenom može se dobiti 50% serokonverzije nakon 4-mesečnog režima sa rekombinatnim IFN alfa 2-b (CIGB). Tretman je izuzetno korista kod imunosupresivnih pacijenata.

HEBERON ALFA R je takođe koristan i kod dece. 6 meseci nakon šestomesečnog režima , može se postići 40% „e“ serokonverzija antigena. Ovakva reakcija može biti 50% nakon 3 godine praćenja (follow up). Histološki napredak dostiže 69%. HEBERON ALFA R je takođe koristan kod hroničnog hepatitisa C, gde je njegova efikasnost pokazana u nekoliko kliničkih studija. U celini, dostiže se 80% enzimske reakcije (ALAT normalization) nasuprot 22% među kontrolnim grupama., 41% reakcija se održalo nakon 9-mesečnog praćenja. Kod pacijenata sa talasemijom, koji često dobijaju transfuzije krvi i stoga su rizična grupa za ovu bolest, HEBERON ALFA R se pokazao kao efikasan u 63% negativizacijom virusnog u RNA u serumu (55% uz istovremenu normalizaciju ALT-a) nako 12 meseci tretmana sa 3×106 IU svaki drugi dan. . Takođe kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom pod periodičnom hemodijalizom i sa hroničnim hepatitisom C , HEBERON ALFA R je proizvela 75% virusnu reakciju i 87% enzimsku reakciju. U kombinaciji sa ribavirinom, efikasnost tretmana sa HEBERON ALFA R-om se povećava kod hroničnog hepatitisa proizvedenog virusom C.

HEBERON ALFA R je takođe bio koristan kod dece , gde je hronični hepatitis C manje frekventan, i gde su retko postoje izveštaji u literaturi. Kod akutnog hepatitisa C, upotreba HEBERON ALFA R se preoručuje, kako bi se sprečio razvoj hronične bolesti.

Pacijenti inficirani virusom humane imunodeficijencije

IFN ima anti-retrovirusni efekat i smatra se kao ograničavajući faktor infekcije virusom humane imunodeficijencije. Izvedeni su nasumični testovi sa ciljem da spreče ili odlože napredovanje sindroma stečenog gubitka imuniteta (AIDS) kod individua u ranom stadijumu HIV infekcije. Dugoročan tretman HEBERON-om ALFA R-om, značajno umanjuje proporciju individualaca koji su imali neke od simptoma ili razvijeni AIDS. Dalje praćenje ovih pacijenata dozvolilo je analizu stope preživljavanja i drugih dugoročnih komplikacija. Zaključeno je da je primena HEBERON ALFA R-a tokom ranog stadijuma HIV infekcije, iako se nisu javljali drugi simptomi AIDS-a, korisna i da produžava život.

Dengue (Tropska groznica)

Ranom primenom IFN alfa, tokom prva 72 sata infekcije, može se sprečiti pojava ozbiljne hemoraške (hemorraghic) komplikacije i šok.

NEOPLAZIJA

Hematopoetsko tkivo

Leukemija vlasastih ćelija: Što se tiče ostalih interferon alfa priprema, HEBERON ALFA R izaziva regresiju bolesti ili značajnu kliničku stabilizacijučak i ako je pacijent prethodno bio splenektomiran. Hronična mijeloidna leukemija: Moguće je da se postigne remisija uz upotrebu IFN alfa ali HEBERON ALFA se preporučuje za održavanje remisije prethodno postignute hemoterapijom. Povratak je sprečen na godinu dana, život je produženm i postoji značajno smanjenje proporcije hromozoma Philadelphia chromosome + cells. Kod višestrukih mijeloma, HEBERON ALFA R se koristi kao terapija održavanja nakon kompletne ili parcijalne remisije sa melfalan-prednizonom. Ne-Hodgkinov limfom niskog i srednje stupnja malignosti : Upotreba IFN alfa 2-b (CIGB) se preporučuje u slučajevima gde se remisija postigla pomoću hemoterapije ili radioterapije.Značajno je snižena frekvencija relapsa i postignut o je produženje života. Kod kožnog T-ćelijskog limfoma (Mycosis Fungoide, Sezary’s syndrome i ostalih)efikasnost tretmana sa IFN alfom je dokazana. Visoka stopa reakcije (response rate) (više od 50%) je postignuta čak i nakon 3 godine praćenja.Osim toga, većina onih koji nisu reagovali (non-responders) je imala stabilnu bolest, tako da je kontrolna stopa bolesti (bez progresije) bila 95, 91, 90, 82, i 76% kroz 6, 12, 18, 24, 36 meseci praćenja.

Čvrsti tumori

HEBERON ALFA R se koristi za tretman čvrstih tumora koji su poznate indikacije za ovu vrstu proizvoda, kao što je karcinom bubrega, Kapošijev sarkom (u sprezi sa AIDS-om), karcinom bazalnih ćelija, i superficijalni karcinom bešike. Osim toga, postoje tumori koji se prepoznaju kao indikacije za IFN alfu, kao što su maligni melanom, i karcinoidni tumor gde je HEBARON ALFA R jednako efektan. S druge strane, postoje rezultati koji popkazuju efikasnost HEBARON ALFA R-a kod fibroma i hemangioma kod beba, koji uprkos činjenici da su benigni, mogu imati ozbiljne posledice po pacijenta.

Kožni rak bazalnih ćelija:

HEBERON ALFA R je alternativni tretman u slučajevima gde hirurško odstrnjivanje nije moguće ili poželjno. 90% objective response je dobijena intrlezijalnom aplikacijom od 1,5 x 106 IU, 3 puta nedeljno tokom 3 nedelje. Pacijenti koji su reagovali su ostali oslobođeni relapsa nakon godinu dana praćenja.

Superficijalni karcinom bešike:

HEBARON ALFA R se može koristiti pomoću intravezikalnim usađivanjem kao adjuvans, da bi sprečio rečaps nakon hirurškog odstranjivanjalezija delimičnom cistektomijom ili endoskopijom. Dvogodišnja stopa relapsa je bila slična onoj dobijenoj sa BGG, uz manje štetne reakcije.

Hemangiom kod beba:

U studiji u kojoj je korišten HEBARON ALFA R subkutano, ukupna stopa odgovora je bila 66%. Kod dece mlađe od godinu dana, 65% je imalo regresiju a nijedno progrsiju. Tokom prvih meseci života, tumori su i dalje u proliferativnoj fazi. Stoga, spontana regresija je retka, i zato čak se i stabilizacija može smatrati kao zadovoljavajući rezultat. Kod pacijenata između 1. i 5. Goodine starosti, stopa regresije je 83%. Čak i kod pacijenata koji su starijin od 5 godina, bilo je 44% reakcije na tretman. Nije bili nikakvog efekta na fizički i psihomotorni razvoj. Druga studija je sprovedena koristeći HEBARON ALFA R intralezijalno, 3 x 106 IU, dva puta nedeljno tokom 8 meseci.Regresija tumora je postignuta kod 81% pacijenata i 19% stabilne bolesti. Nije bilo progresije. Regresija je bila češća (85%) kod pacijenata starih između 1. I 5 godina, kod dece bez poznate porodične anamneze hemagioma i tumora po rođenju.

Kapošijev sarkom (povezan sa AIDS-om):

HEBARON ALFA R se koristi kao tretman kod ovog tumora. Kompletna remisija se može postići nakon 12-24 meseci tretmana. Intralezijalna aplikacija se može koristiti.

Karcinom bubrega:

Metastatski karcinom bubrega je jedna od poznati h indikacija IFN alfa 2-b. Dva izveštaja o pacijentima tretiranim sa rekombinantnim HEBERON ALFA R-om su sprovedena. Oni uključuju slučajeve sa metastatskom bolešću ili one koji su operisani i IFN je korištena kao adjuvans operaciji/hirurgiji, kao terapija održavanja.Tokom prve serijedobijeno je 55% ciljni odgovor (objective response) i 33% stabilizacije bolesti. Odgovor na terapiju ili stabilizacija je trajala više od 18 meseci kod 50% njih. U drugoj studiji, rekombinantni IFN alfa 2-b (CIGB) je korišten u kombinaciji sa hemoterapijom, u slučajevima metastze ili naprednog neoperibilnog tumora. Produženi život (42 meseca) je postignut u jednom slučaju. S druge strane, u slučajevima gde se HEBERON ALFA R koristio post-nefrektomijom ili nakon konzervativne operacije tumora, prosek preživljavanja je bio više od 40 meseci, i više od 50% pacijenata je živelo duže od 5 godina.

Pejronijeva bolest:

U studiji gde je HEBERON ALFA R sproveden intralezijalno, 1 ml sa 10 x 106 IU, dva puta nedeljno do totalne regresije lezije ili do 14 nedelja, kompletan klinički odgovor je dobijen kod 47% pacijenata. Seksualna disfunkcija je nestala kod 79% pacijenata koji su patili od nje, opipljive lezije su nestale kod 62% njih, ugao kod erekcije kod 47%, i bol u 94%. Stopa imagenological odgovora je bila 88%; od kojih je 53% kompletan odgovor (complete response). Glavna sistemsko štetna reakcija koja je primećena je bila očekivana pseudo-influenza sindrom (blag ili umeren). Glavna lokalno štetna reakcija je bila nastanak malog hematoma, edema, cisti kod dva pacijenta i venskih gljivica u jednom slučaju.

KONTRAINDIKACIJE:

Hu-r aplfa-2b IFN je kontraindikovan kod pacijenata sa hipersenzitivnošću na alfa interferon, benzil alkohol, polisorbat 80, ili na bilo koje soli prisutne u pripremi.

UPOZORENJA I MERE OPREZA PRILIKOM UPOTREBE

Iako nije opisan direktni kardiotoksičan efekat za HEBERON ALFA R, moguće je da neki od njegovih nuspojava (napr., groznica, drhtavica, malaksalost) pogoršaju prethodnu srčanu promenu. Pošto jedna od toksičnih efekata HEBERONA ALFA R može biti leukopenija, treba voditi računa kod pacijenata sa mijelosupresijom. Pošto je bubreg mesto gde se IFN alfa eliminiše, treba voditi računa kada se HEBARON ALFA R koristi kod pacijenata sa poremećenom funkcijom bubrega. Treba razmotriti smanjenje doze, ukoliko je neophodno. Upotreba razlilčitih priprema IFN alfa se povezuje sa povećanjem alergiskih i autoimunih poremećaja kao što su bronhokonstrikcija, lupus eritematosus, psorijaze, atopijski dermatitis, mijastenija gravis, ili tireoditis. Ove promene su retko navedene/prijavljivane prilikom upotrebe HEBERON ALFA R-a. Pa ipak, treba voditi računa kada se koristi kod pacijenata sa istorijom ovih bolesti. Štetne reakcije zbog HEBERON-a ALFA R-a su reverzibilne.U slučaju teških neželjenih reakcija , treba samnjiti dozu ili prekinuti korišćenje. U skladu sa statusom pacijenta, treba preduzeti adekvatne mere. Opšte iskustvo je da se intezitet nuspojava ,zbog HEBERON-a ALFA R-a, ima tendenciju opadanja kako se tretman nastavlja. Međutim, ovo ipak treba pažljivo pratiti.

Karcinogenost

Ne postoji dokaz, eksperimentalni ili u literaturi koji ukazuje na bilo kakav karcinogeni potencijal IFN alfe. Naprotiv, IFN alfa -2b (CIGB) pokazuje suprotne efekte, promovišući diferencijaciju ćelije kod transformisane ćelijske linije i tumora kod životinja.

Mutagenost

Nijedan od testova nije pokazao niti sugerisao da IFN alfa -2b (CIGB) može biti mutagen. Ovo uključuje Amesov test sa različitim sojevima i test sa ljudskim limfocitima u kulturi, u potrazi za hromozomskim oštećenjima.

Teratogeneza ili uticaji na plodnost

Testovi rađeni na pacovima nisu pokazali bilo kakvu teratogenetsku reakciju ili uticaj na plodnost, zbog IFN alfa-2b (CIGB).

Trudnoća

Nema kontrolisanih studija o korišćenju HEBERON ALFA R-a na trudnicama. Zbog toga, nije utvrđeno da li je bezbedno koristiti ga tokom trudnoće. Ako trudnica ima indikacije, lekar treba da uradi analizu rizika i koristi za svaku osobu pojedinačno.

Upotreba u pedijatriji:

HEBERON ALFA R je korišten kod dece sa virusnim hepatitisom C i papilomatozom larinksa i periodičnih respiratornih papilomatoza , benignih i malignih neoplazija. Nuspojave su slične kako one kod odraslih , uglavnom groznica i malaksalost. Nisu prijavljene promene u rastu ili psihomotornom razvoju, čak i naekoliko meseci nakon tretmana. Ovaj proizvod sadrži benzil alkohol te ne bi trebao da se koristi na novorođenčadima.

Neželjene reakcije

HEBERON ALFA R

Glavne nuspojave koje se javljaju sa upotrebom HEBERON ALFA R-om su slične onima prijavljenim za ostale IFN alfa pripravcima. Ove neželjene reakcije zavise od doze i reverzibilne su. Njihov intenzitet je uglavnom blag (ne zahtevaju tretman) ili umerene (reaguju na simptomatsko lečenje) Pacijenti koji dobijaju doze ≥6 x 106 IU može imati ozbiljne reakcije koje zahtevaju dodatne mere, hospitalizaciju, produženje hospitalizacije ili tretman suspenzijom. Neželjene reakcije priojavljene od strane 809 pacijenata iz različitih kliničkih studija su izlistane u tabeli ispod., izolovani slučajevima sa blagim alergijskim reakcijama (osip, svrab), gubitak kose i kardiovaskularna toksičnost su prijavljene takođe.

Frekvencija glavnih neželjenih dejstava nakon upotrebe HEBERON ALFA R-a

Analiza 809 pacijenata iz različitih kliničkih studija.

Farmakovigilanca upotrebe HEBERON ALFA R-a kod pacijenata sa hematološkim bolestima , uglavnom hroničnom mijeloidnom leukemijom, pokazala je sličan profil neželjenih reakcija. Ovaj izveštaj uključuje slučaj sa hemolitičkom anemijom, prividno nakon razvoja anti-eritrocita autoantitela.

Imunegenost HEBERON ALFA R

Rekombinantni IFN alfa pripravci su imunogeni u varijabilnim proporcijama pacijenata koje se tretiraju njima. Antitela mogu neutralisati IFN aktivnost i stoga mogu sprečiti ili povratiti odgovor na tretman. Imunogenost HEBERON ALFA R je posmatrana kroz različita sprovedena klinička istraživanja sa ovim proizvodom. OD 563 pacijenta koja su tretirana HEBERON ALFA R-om, čiji serumi su ocenjeni/evaluirani, 14 (2,5%) su imali anti IFN alfa neutrališuću aktivnost. Zaključak,različite studije i neželjene reakcije posmatrane tokom terapije HEBERON ALFA R-om pokazuju sličan profil neželjenih reakcija od onih prijavljenih za druge pripravke koji sadrže IFN alfa 2-b kao aktivni princip.

Interakcije sa drugim lekovima i drugim oblicima interakcije

HEBERON ALFA R ima sinergijsku dejstvo sa nekim anti-tumor lekovima, u vezi sa njihovom antiproliferativnim dejstvom, koje se mora uzeti u obzir kod kombinovane terapije, pošto su efekti mijelosupresije takođe pojačani. Takođe pokazuje/upućuje na sinergizam, i kod antiproliferativnih dejstva i anti-…… (ne vidi se na papiru) sa interferon gamom. Studjia prekomernog doziranja lekom Neželjene reakcije na HEBERON ALFA R zavise od doze. Kod doza većih od 10 x 106 IU/m2 površine tela, ista neželjena dejstva, mada intenzivnija, se dobijaju . intenzivna astenija i depresija su opisane kod visokih doza. Ova dejstva su reverzibilna.

Pozologija i oblici administracije

Uobičajena doza kod odraslih je 3 do 6 x 106 IU. U nekim posebnim situacijama kod pacijenata sa rakom , veće doze se mogu koristiti, imajući u vidu da će neželjena dejstva biti intenzivnija. Kod dece , uobičajena doza je 3 do 6 x 106 IU/m2 površine tela. Frekvencija primene varira od jedne dnevno do tri puta, dvaput ili jednom nedeljno. Poslednje dve opcije se više koriste kod režima produženog tretmana (prolonged tretment schedules). Način administracije je intramuskularno ili potkožno. Međutim, intravenozno, intratrahealno, intralezionalno i intraperitonealni načini su takođe mogući.

Upotreba kod:

HEBERON ALFA R

Periodična respiratorna papilomatoza

Nakon hirurškog odstranjivanja lezija, sledeći režim se preporučuje:

TPW: puta nedeljno

Kondiloma akuminata

6×106,3 puta nedeljno, intramuskularno, tokom 6 nedelja, kombinovano sa topikalnom primenom kreme koja sadrži IFN alfa, (20 000 IU/g), tri puta dnevno.

Virusni hepatitis

Subakutni hepatitis: 12 do 15 x 106UI tokom 3 do 5 dana, intraperitonealnim ili intramuskularnim putem, praćeno sa 6 x 106 IU intramuskularno svaki drugi dan. Tretman treba nastaviti do normalizacije virusnih markera i markera bolesti.

Akutna insuficijencija jetre kod beba: 3 do 6 x 106 IU/m2 dnevno intraperitonealno tokom jedne nedelje. Druge nedelje koristi se ista doza intramuskularno. Na osnovi pacijentove evolucije, frekvencija primene se može smanjiti na 3 puta nedeljno od treće nedelje pa nadalje. Tretman treba nastaviti do normalizacije virusnih markera i markera bolesti.

Subakutni (subfulminant) virusni hepatitis kod dece starije od godinu dana: 3 do 6 x 106 IU tokom jedne ili dve nedelje, intraperitonealnom rutom tokom prve nedelje, i nakon toga intramuskularno. Tretma se može nastaviti uz istu dozu 3 puta nedeljno, u skladu sa virusnim markerima i kliničkim statusom pacijenta.

Hronični hepatitis B

Kod odraslih 6 x106 IU dnevno intramuskularno tokom 2 nedelje, zatim 3 puta nedeljno tokom 4 nedelje i dvaput nedeljno tokom 16 nedelja. Kod dece 3 do 6 x106 IU/m2 intramuskularno , 3 puta nedeljno tokom 16 nedelja. Ako je dete starije od 12 godina, doza treba da bude 6 x106 IU.

Hronični hepatitis, non A, non B, C positive: 3 x 106 IU intramuskularno ili potkožno., 3 x nedeljno tokom 9 meseci.Efikasnost tretmana se povećava ako se kombinuje sa ribavirinom , 200-400mg, 3 puta dnevno tokom istog vremenskog perioda.

Virus humane imunodeficijencije zaraženih subjekata: 3 x 106 IU, 3 puta nedeljno tokom asimptomatičnog perioda . Ovaj tretman treba da bude dugoročan, sa hematološkim i anti IFN antitelima monitorovanjem. Kod pacijenata sa Kapošijevim sarkomom preporučuje se viša doza do 30 x 106 IU/m2 dnevno , kao i kod ostalih IFN alfa pripravaka. Međutim, u slučajevima gde je dijagnoza postavljena rano, IFN alfa 2-b (CIGB) je izazvala totalnu remisiju pri 6 x 106 IU tokom 6 do 12 nedelja.

Dengue (Tropska groznica)

IFN alfa 2-b (CIGB) bi trebalo da se koristi ranije/pre isteka 72 sata od nastanka simptoma. Kod dece, 50 do 100 000 IU/Kg težine, dnevno tokom 3 dana. Kod odraslih, 3 do 6 x 106 IU pri istoj frekvenciji.

Hronična mijeloidna leukemija

Pošto se dostigne hematološka remisija, IFN alfa-2b (CIGB) se može davati svaki drugi dan, pri 3 x 106 IU/m2 citogenetske remisije (cytogenetic remission), može se uraditi transplatacija koštane srži. Ili se javlja progresija bolesti.

Non Hočkinov limfom niskog i srednjeg stupnja malignosti

Nakon dobijanja remisije uz polihemoterapiju, 6 x 105 IU 3 puta nedeljno tokom godinu dana ili više, do progresije bolesti.

Karcinom bazalnih ćelija kože

*Kod pacijenata gde hirurško odstranjivanje lezija nije moguće niti poželjno, 1,5 x 106 IU, intralezionalno, 3 puta nedeljno tokom 3 nedelje.

Superficijalni karcinom mokraćne bešike

Intravezikalno usađivanje od 20 x 106 IU rekombinantne IFN alfe-2b (CIGB) u 50 ml, nedeljno tokom 8 nedelja, a zatim mesečno tokom 2 godine

Hemangiom kod novorođenčadi

Kod tumora većih od 2 cm, 3 x 106 IU/m2, potkožno, dnevno tokom 6 meseci a zatim 3 puta nedeljno do otprilike 12 meseci. Ista doza se može primeniti intralezionalno, dvaput nedeljno, ukoliko je tumor dobro razgraničen.

Maligni melanom

Nakon operacije, kod pacijenata koji nemaju lezije (lesion free), ali sa rizikom relapsa, 20 x 106 IU intravenozno ili intramuskularno, 5 dana zaredom nedeljno, tokom 4 nedelje, a zatim 10 x 106 IU 3 puta nedeljno do godinu dana.

Pejronijeva bolest

Jedam ml koji sadrži 10 x 10 6 IU, intralezionalno, dva puta nedeljno tokom 14 nedelja ili manje ukoliko postoji potpuni odgovor na terapiju pre toga.

Uslovi skladištenja

Bočice treba čuvati na tempreaturi od 2 do 8 ◦C.

Prezentacija/prikaz

HEBERON ALFA R je tečnost (3M, 5M, 6M i 10M) predstavljen u jednoj , 10 ili 25 bočica i termički slučajevima sa jednom bočicom i špricom.

Vaš vodič za korišćenje interferona

Interferoni su proteini koji su sastavni deo vašeg odbrambenog sistema. Uloga interferona je da vašem imunološkom sistemu jave da se virusi ili ćelije raka nalaze u vašem organizmu i na taj način pokreću imune ćelije ubice da se bore. Interferoni su dobili ime zbog toga što se mešaju u virus i sprečavaju ih da se reprodukuju.

1986 godine stvoren je prvi laboratorijski proizveden interferon namenjen za lečenje određenih vrsta karcinoma. To je bio jedan od prvih tretmana za rad sa vašim imunološkim sistemom u borbi protiv bolesti. Interferon je posle odeređenog vremena odobren kao lek za nekoliko drugih stanja uključujući hepatitis i multiplu sklerozu.

Kako funkcionišu interferoni?

Skoro svaka ćelija u vašem telu čini interferone, postoje tri glavne vrste: 

interferon – alfa
interferon – beta
interferon – gama

Ćelije koje su zaražene virusima ili drugim mikroorganizmima odaju interferon – alfa i interferon – beta kao signal upozorenja vašem imunološkom sistemu. To pokreće imune ćelije zvane bela krvna zrnca koja oslobađaju interferon – gama za borbu sa mikrobima. 

Interferoni deluju na nekoliko različitih načina: obaveštavaju  imuni sistem da se može oporaviti nakon virusa ili raka pomažu imunološom sistemu da prepozna virus ili rak. Govore imunim ćelijama kada treba da napadaju. Zaustavljaju rast i reprodukciju virusa i ćelija raka. Pomaže zdravim ćelijama u borbi protiv infekcije interferon

Koja stanja leči interferon?

Interferon – alfa leči virusne infekcije, uključujući: Hronični hepatitis C , ćelijsku leukemiju, Kaposijev sarkom izazvan AIDS – om  hroničnu mijeloničnu leukemiju, hronični hepatitic C i B , genitalne bradavice, limfom, maligni melanom.

U današnje vreme interferoni se ne koriste tako često kao nekada za lečenje bolesti poput hepatitisa C i AIDS – a. Noviji lekovi koji su otkriveni deluju brže i bolje. 
Interferon – beta leči različite vrste multiple skleroze. Olakšava upalu u mozgu i kičmenoj moždini  i sprečava oštećenje živaca. 

Interferon gama 1b leči hroničnu granulomatoznu koja utiče na način rada vašeg imunološkog sistema i tešku malignu osteopetrozu koja utiče na vaše kosti. 

Određenim vrstama lekova sa interferonom se dodaje hemikalija koja se naziva polietilen glikol. PEG omogućava da lek duže traje u vašem organizmu, tako da vam treba manje doza, Oni se nazivaju lekovima peginteferona. Neki lekari prepisuju interferon za bolestii koje FDA nije odobrila da leči uključujući i neke vrste raka poput bešike i bubrega. 

Kako uzimati interferon?

Interferon se prima direktno ispod kože ili u mišić. Lekar vas može obučiti kako da ga sami sebi dajete kod kuće. Interferon se ponekad daje i u venu kroz infuziju. Broj doza ili infuzija zavisi od toga u kom stanju se nalazite. Uobičajene doze su tri puta nedeljno ali za lečenje raka mogu se kroz infuziju unositi u organizam 5 dana nedeljno, nekoliko nedelja ili meseci.

Koje su prednosti korišćenja interferona?

Interferoni su verzije proteina i lekovi na njihovoj bazi reaguju sa vašim imunim sistemom da bi mu pomogli da pronađe i napadne viruse ili ćelije raka. Ovi lekovi mogu zaustaviti rast i širenje virusa i ćelija raka i sprečiti da se druge ćelije zaraze. 

Koji su rizici upotrebe interferona?

Interferoni mogu izazvati neke zdravsvene probleme uključujući:

Srčani problemi. Mali broj ljudi koji se leče interferonom može imati ubrzan ili nepravilan rad srca ili nizak krvni pritisak. 

Mentalno zdravlje. Neki ljudi su izjavili da se osećaju depresivno ili misle na samoubistvo dok uzimaju interferon. Ako imate depresiju ili neki drugi poremećaj mentalnog zdravlja vaš lekar će morati da vas pažljivije prati dok uzimate terapiju interferonom. 

Bolesti očiju. Interferoni bi mogli da pogoršaju neke očne bolesti. Svako bi trebalo da proveri vid pre nego što počne da uzima ove lekove. Osobe sa bolestima poput metaboličke retinopatije moraće da imaju redovne preglede oka dok se leče interferonima. 

Bolesti štitne žlezde. U retkim slučajevima, interferoni mogu učiniti štitnu žlezdu superspektivnom ( hipertireoza) ili neaktivnom ( hipotireoza) . Ako imate bolest štitne žlezde koja nije dobro kontrolisana lekom, možda nećete moći da koristite interferon. Pre nego što započnete lečenje interferonom lekar će svakako proveriti nivo hormona štitne žlezde. 

Bolest pluća. Interferoni ponekad mogu pogoršati plućne probleme popout nedostatka daha, upale pluća i bronhitisa. Ako imate simptome poput kašlja i nedostatka daha, možda ćete trebati da prestanete sa uizimanjem ovog leka. 

Koje su nuspojave korišćenja interferona?

Uobičajene nuspojave korišćenja interferona uključuju: bol, crvenilo i otečenost na mestu gde ste primili dozu interferona. Simptomi nalik gripu. Umor Groznica. Prehlada. Bol u mišićima, leđima i zglobovima. Glavobolja. Gubitak apetita i težine. Mučnina, povraćanje. Vrtoglavica. Nervoza. Gubitak kose. Veće šanse za infekciju. Bleda koža. Modrice ili krvarenja lakše nego inače. Kratak dah. Problemi sa spavanjem. Slabost. Proliv. Osip. Depresija. Konfuzija. 

Neke od ovih nuspojava uključujući simptome slične gripu  nestaju nekoliko sati pošto ste primili dozu interferona. Sledeća neželjena dejstva su manje uobičajena: bol u grudima. Osip. Problemi sa jetrom. Promena ukusa. Bol u trbuhu. Gubitak seksualnog nagona. Izostanak menstruacije. Problem sa začećem. Otečene žlezde. Suva usta. Zatvor. Otečene žlezde. Znojenje. Žeđ.
Veoma retka neželjena dejstva: Drhtanje. Trnci. 

Ko ne bi trebao da uzima interferone?

Interferoni nisu sigurni za određene grupe ljudi.

Trudnice i dojilje. Interferoni mogu naštetiti nerođenoj bebi. Važno je da ne zadtrudnite dok uzimate ovaj lek i najmanje 4 meseca pošto završite sa lečenjem. Lekar će vam preporučiti da pre uzimanja interferona uradite test na trudnoću kao i da tokom uzimanja terapije interferonima koristite zaštitu pri intimnim odnosima kao što je npr kondom. Interferon može ući u majčino mleko tako da ga nemojte koristiti dok dojite. 

Muškarci koji sa svojim partnerkama planiraju začeće. Ovi lekovi mogu da uzrokuju urođene ma ne kod dece ako ih otac uzima u periodu kada mu partnerka zatrudni. 

O čemu još treba da razmišljate prilikom uzimanja interferona?

Inteferoni ponekad mogu uticati na delovanje drugih lekova. Obavestite svog lekara o svim ostalim lekovima koje uzimate uključujući vitamine, suplemente i lekove koje ste kupili bez recepta pre nego što započnete terapiju sa interferonom. 

Za primanje bilo kakve vakcine morate da sačekate najmanje 6 meseci nakon što prestanete sa uzimanjem interferona. Vakcine porotiv  boginja, ospica zaušnjaka i rubeole imaju žive ili oslabljene oblike tih bolesti. Interferoni utičući na vaš imuni sistem mogu povećati šanse da se razbolite od bolesti koje bi ove vakcine trebalo da spreče.

Izvor https://www.webmd.com/drug-medication/interferons-guide#1

Intervju o interferonu alfa

https://www.youtube.com/watch?v=blX8tS6Z9nw

Anestetik i anstezija

Anestetik se koristi za smanjenje ili uklanjanje bola tako da se bolni postupci ili kirurški zahvati mogu izvesti.
Postoje dvije vrste anestetika:

 1. opći, koji dovodi do gubitka svijesti.
 2. lokalni, koji reducira ili uklanja bol u dijelu tijela

Anestezija-inducirano spavanje nije isto kao obično spavanje nego oblik vremenski ograničenog stanja bez svijesti koje pozorno kontrolira anesteziolog. To uključuje primjenu točno određene količine anestezije za svaku vrstu operacije. Tijekom postupka, različite vrste lijekova se daju ili uklanjaju da se smanji bol i produži točno određeni stupanj nesvijesti.

Za neke operacije, najbolja opcija je kombinacija lokalnog anestetika kao što je spinalna ili epiduralna anestezija s lijekovima koji hipnotički djeluju na pacijenta (uspavljuju). Anesteziolog može prije postupka objasniti pojedinosti.

Tko je anesteziolog?

anestetik lokalni

Anesteziolog konzultant je doktor specijalist koji je nakon diplomiranja medicine proveo još oko šest godina učeći specijalizaciju anestezije. On nadgleda provođenje anestezije kod svih procedura.

Što radi anesteziolog?

Anesteziolog pozorno proučava čitavu anamnezu pacijenta (povijest zdravstvenog stanja pacijenta) koristeći se tim informacijama za što bolju procjenu najboljeg tretmana. O različitim mogućnostima prije operacije raspravlja s pacijentom: ohrabruje pacijenta da postavlja pitanja i razgovara o svemu što ga zabrinjava. Za vrijeme operacije, anesteziolog stoji kraj pacijenta sve vrijeme i brine se za njegovu udobnost i sigurnost. To uključuje kontrolu boli, nadoknadu tjelesnih tekućina, mjerenje i kontrolu vitalnih funkcija tijela kao što su otkucaji srca, krvni tlak te moždana i bubrežna funkcija. Taj proces se nastavlja i nakon operacije, kad anesteziolog organizira kontrolu bilo koje boli ili slabosti i savjetuje kad je sigurno početi jesti i piti.

Zašto jelo i piće nisu dopušteni prije operacije?

Ako u želucu ima hrane ili tekućine pacijentu može pozliti za vrijeme operacije i povraćeni sadržaj može dospjeti u pluća. Tijelo je, zbog prisutnih anestetika, izgubilo sposobnost refleksnog kašlja te taj aspirirani povraćeni sadržaj ne može iskašljati. To može uzrokovati ozbiljna oštećenja pluća. Obično je zabranjeno unositi hranu šest sati prije operacije ali u nekim slučajevima se čista tekućina može piti do dva sata prije operacije.

Što je sa zubnom krunicom i labavim zubima?

Za vrijeme operacije često je potrebna intubacija kroz grlo i grkljan da se omogući normalno disanje. Instrument pomoću koga se postavlja ta cijev kroz grkljan može oštetiti zubnu krunicu i klimave zube, te će vas anesteziolog pitati imate li takvih problema da o tome posebno vodi računa. Isto se primjenjuje i kod zubne proteze, koja se mora ukloniti prije uvođenja u anesteziju da ne bi komprimirala disanje.

Jesu li anestetici sigurni?

Anestetici su uglavnom potpuno sigurni, ali svaka operacija nosi određeni rizik. Nedavna istraživanja u Velikoj Britaniji pokazuju da se smrtni slučajevi za vrijeme anestezije događaju u oko 5 na milijun danih anestezija. Ljudi s narušenim zdravljem imaju povećani rizik u odnosu prema onima sa stabilnim zdravljem. O tome se može raspravljati s anesteziologom.

Što je to premedikacija?

Prije same operacije pacijentu se daju medikamenti poznati kao premedikacija da ga učine smirenijim, opuštenijim i spriječe napetost i strah. Moguće je da se čak ni ne sjećaju samog odlaska na operaciju i uspavljivanja.

Kako se događa proces uspavljivanja?

Pacijentu se daje mala injekcija u ruku da ga uspava. To se obično obavlja u sobi do operacijske sale. Nekim pacijentima, obično djeci, se mjesto davanja injekcije premaže anestetičnom kremom tako da ne osjete ni ubod injekcije. Drugima se daje mješavina plinova tako da brzo zaspu. 
Roditelji se potiču da ostanu pokraj djece dok ne zaspu.

Kako i gdje se pacijent budi?

Nakon operacije, pacijentu se prestaju davati medikamenti koji ga održavaju nesvjesnim i odvodi ga se u sobu za oporavak u kojem se o njemu dalje brine posebno uvježbano osoblje. Što je operacija dulje trajala i proces buđenja je dulji. Kad je potpuno budan odvodi se u bolničku sobu. Povremeno se pacijenti bude već u operacijskoj sali nakon operacije, što je potpuno sigurno.

Kako se ljudi osjećaju nakon buđenja?

Pacijenti se često osjećaju da im je hladno i blago su konfuzni. Mogu osjećati bolove ili mučninu, ali ti problemi će se rješavati kad anesteziolog posjeti pacijenta da provjeri je li sve u redu.

Kako se osjeća nakon operacije?

Kako se ljudi osjećaju nakon operacije ovisi o vrsti zahvata koji su imali. Bit će poticani da ustanu iz kreveta što prije je moguće i bit će im dopušteno jesti i piti u prvih nekoliko sati nakon manjih operacija.

Vidatox kapi kako deluju i koje simptome leče

Jednom mesečno farmer sa Kube Pepe Gasanas lovi škorpione radi proizvodnje vidatox kapi. Razblaženi rastvor, tvrdi farmer, otorva škorpiona, pomaže kod smanjivanja bolova od reumatoidnog artritisa.

Naučnici sa Kube su otkrili da otrov škorpiona Rhopalurus junceus ima anti upalne sposobnosti, smanjuje bol i rast tumora kod pacijenata obolelih od kancera.

„Ja stavim otrov škorpiona, kad osetim bol“ – kaže Gasanas demonstritajući delovanje otrova škorpiona koje pronalazi u kubanskoj provinciji Pinar del Rio

„Boli me neko vreme kad stavim otrov škorpiona ali bol prestane posle nekog vremena“ – kaže Gasanas.

Pepe Gasanas

Kako pobediti kancer

Da biste pobedili kancer potrebno je da se dogodi čudo. Svetska zdravstvena organzacija je objavila da se procenat smrtnosti iz godine u godinu povećava. Iako je farmacija uložila milijarde dolara u istraživanje, lek za kancer jož uvek nije pronađen. Predviđa se da će do 2035 godine biti udvostručen broj ljudi koji boluju od nekog oblika maligniteta.

Alternativni metodi lečenja

Upotrebom prirodnih alternativnih preparata mnogi pacijenti koji su oboleli od nekog oblika maligniteta su imali dobre rezultate. Pronalaskom Vidatox kapi tradicionalnog leka koji se dobija iz otrova plavog škorpiona je napravljen veliki proboj u lečenju maligniteta.  Ovaj preparat poseduje anti kancerogena svojstva o kojima ćemo pisati u narednom tekstu.

Šta je Vidatox?

vidatox kapi

Vidatox kapi su lek koji se satoji iz pet proteinskih peptida koji su dobijeni iz otrova plavog škorpiona (Rodhalorus junceus). vidatox kapi se proizvode na Kubi. Ovaj lek sadrži sledeće osobine, on smanjuje bol, poseduje anti inflamatorna svojstva. Vidatox ima anti kancerogeni uticaj na više od 15 razičitih oblika maligniteta.

Sa farme u laboratoriju

sakupljanje otrova skorpiona

U Kubanskom gradu Cienfuegos, radnici obučeni u posebnu uniformu tretiraju preko 6000 jedinki škorpiona Rodhalorus junceus i uzimaju njegov otrov. Svakih nekoliko dana oni hrane ove škorpione i daju im tečnost.

jednom mesečno oni priključuju žaoku škorpiona na 18V na taj način stimulišići i prikupljajući otrov.

Ovaj otrov se rastvara u destilovanoj vodi i na taj način se dobija homeopatski proizvod koji se koristi širom sveta.

Ovi škorpioni se hvataju u divljini i nakon dve godine eksploatacijie njihovog otrova oni se puštaju nazad u divljinu.

Dodajući male količine alkohola proteini otrova škorpiona se čuvaju u preparatu. Na ovaj način se dobija gotov proizvod Vidatox 30 CH koji se distribuira dalje po celom svetu.

Klinička ispitivanja Vidatox

Posle 15 godina ispitivanja, u oktobru 2010 je upotrbljen na više od 10000 pacijenata koji su imali različite vrste maligniteta. Od tog broja ljudi 3500 nisu bili stanovnici Kube, da bi se dokazalo da nije isključiv uticaj kvalitet života i podneblje na kome ljudi žive prilikom delovanja ovog leka.

Proizvodnja vidatox kapi

Labiofam, kubanska laboratorija za istraživanje i proizvođač vidatox kapi je uspešno distribuirala ovaj preparat. Vidtox se prodaje kako na Kubi tako i široj populaciji na celoj planeti. Promovisani preprata Vidatox kapi, sa sadžajem proteina pavog škorpiona, predstavlja dugogodišnji rad kubanskog naturaliste, Mihaela Bordiera.

Vidatox kapi su proizvedene od 5000 jedinki iz Rhopalurus junceus porodice koji obitavaju u istočnoj Kubi. Po potvrdi proizvodjaca vidatox se odlicno uklapa sa ostalim anti kancerogenim lekovima. Ovaj lek. nema nikakvih kontraindikacija. Treba napomenuti da na Kubi ima 32 tipa Rhopalurus junceus škorpiona koji se koriste takođe za lečenje raznih drugih oblika oboljenja.

Brend

30 CH VIDATOX ® je naziv brenda koji se dobija iz otrova plavog skorpiona i koji utice na razne simptome koji su uzrokovani prisustvom kancera Vidatox utiče na smanjenje bola kod pacijenata kod kojih kancer ima značajnu progresiju. Dobijeni proizvod je nastao istraživanjem prvo na životinjama a potom i na ljudima u trajanju od 15 godina. Ovaj preparat je pokazao veoma zavidne rezultate, možda i najbolje u odnosu na mnoge druge pirodne preparate i lekove dobijene iz prirodnih  jedinjenja.

Primena i lečenje

kubanski skorpion

Vidatox kapima  u početnim fazama je bilo podvrgnuto 174 pacijenta oba pola koji su imali različite oblike maligniteta i to aplikovanjem ispod jezika u periodu od 3 godine. Posle istraživanja od 3 godine najbolji napredak je pokazan kod  kancera pluća, debelog creva, dojke, prostate i pankreasa.

Takođe je utvrđeno da je u 96% slučajeva produžen život za 12 meseci i više pacijentima kod kojih klasična medicina više nije imala uspeha i kojim je prognozirana skora smrt.

Kod 90% slučajeva obolelih je došlo do oporavka kliničkih simptoma ustanovljenih na konsultacijama a 62% njih je izgubilo preliminarni bol koji se pretvorio u trivijalni oblik koji ne zhteva upotrebu jakih sedativa. Oko 27% pacijenata je izjavilo da više ne oseća bol. Ove karakteristike leka Vidatox su umnogome poboljšalje kvalitet života svih ispitanih pacijenata.

Poboljšanje stanja

Kod velikog broja pacijenata je kao što vidimo došlo do popravljanja kompletnog stanja, ne samo u smislu ublažavanja bolova i tegoba. Takodje, je došlo do napredka u vidu pojačane želje za hranom i unapređenja ukupne zdravstvene slike. Kod velikog broja ljudi je poboljšana funkcija delova tela gde se nalazi malignitet, došlo je do smanjenja kašlja, povećanja telesne težine i poboljšanja raspoloženja.

Vidatox kapi pomažu kod produžavanja životnog veka pacijenata koji pate od maligniteta. Vidatox kapi poboljšavaju delovanje imunog sistema, smanjuju bol i u velikom broju slučajeva smanjuju veličinu malignih izraslina. Ovo uzimamo u obzir kod malignih izraslina na pankreasu, koštanoj srži, prostati, plućima i drugim organima.

Treba napomenuti da vidatox kapi poboljavaju kvalitet života pojačavaju nagon za opstankom i smanjuju razvoj raznih oblika tumora. Iz tog razloga se trebaju upotrebljavati kod bilo kog oblika maligniteta kao standardni lek za lečenje kancera.

Razlika u preparatima

Postoje vde boje preparata Vidatox kapi i to je preparat plave boje i preparat kafene ili braon boje. Veliki broj ljudi se pita u čemu je zapravo razlika. Razlika u sstavu ne postoji, kapi koje se proizvode za Kubance i koje oni dobijaju na recept prepisan od strane njihovog lekara su plave boje i mogu ih kupiti isključivo Kubanci i one se nabavljaju po veoma niskoj ceni isklučivo na Kubi.

Vidatox kapi braon boje se mogu kupiti takođe na Kubi ali su one namenjene za strance koji ih ne dobijaju na recept i mogu da ih kupe u apotekama na Kubi. Cena ovih kapi je znatno veća u odnosu na vidatox kapi plave boje jer njih pokrivaju fondovi zdravstvenog sistema Kube i mogu da ih kupe isključivo Kubanci.

Opasnosti ne adekvatnog lečenja Vidatox kapima

Veliki broj ljudi na Balkanu koji pade od nekog vida karcinoma ili neko do članova porodice pokušavaju da dođu do ovog homeopatskog preparata, Vidatox kapi. Treba napomenuti da se ovo sredstvo vodi kao lek i da njegova prodaja nije dozvoljena u većini zemalja u našem regionu. Pored toga su se pojavile lažne Vidatox kapi koje se pakuju i prodaju pod lažnim nazivom ovog leka. Preporuka za ljude koji žele da se leče nekim od lekova poput Vidatox kapi ili da koriste homeopatske preparate je da se obrate stručnim licima poput lkeara sa Kube, koji će na osnovu dokumentacije koju dobiju od pacijenta utvrditi koji je zapravo najbolji način lečenja pacijenta.

Ovaj vid lečenja se naziva medicnskim turizmom i putem velikog broja klinika širom sveta se mogu obezbediti adekavatni tretmani. Samostalnim lečenjem bez stručnog nadzora sa neregistoravnim lekovima, suplementima i preparatima može da se postigne samo kontra efekat kod samog pacijenta i da se pogorša njegovo stanje.

Adekvatno lečenje je propraćeno velikim brojem analiza u kojima se utvrđuje dali tretman deluje na pacijenta ili ga je potrebno modifikovati. Večina profesionalnih klinika imaju individualni pristup ka svakom obolelom pacijentu. Iz tog razloga je potrebno potražiti profesionalnu pomoć.

Često postavljena pitanja

1. Koje su prednosti korišćenja Vidatox-a?

 •      Stimulativno deluje na imuni sistem.
 •      Značajno smanjenje bola.
 •      Povećava apetit i energiju.
 •      Produžuje i poboljšava kvalitet života.
 •      Može sprečiti rast kancerogenih ćelija.

2. Zašto mi moj lekar ne savetuje i preporučuje Vidatox?

Trenutno lek nije naučno testiran u svim naučnim i kliničkim ispitivanjima na lekove, a koje Agencija za lekove zahteva kako bi se utvrdila učinkovitost ili neučinkovitost  određenog leka za lečenje određene bolesti.
 
Unatoč stogim obrascima i potrebnom ispitivanju, Medical Group Labiofam ima dugogodišnje iskustvo u lečenju svih vrsta raka, te je u mogućnosti propisati  dozu toksina potrebnu za postizanje maksimalnih rezultata kod lečenja specifične bolesti.

3. Da li je Vidatox siguran za upotrebu?

Da. Iako je aktivni sastojak Vidatoxa toksin te je zato i farmaceutski proizvod, toksikološke studije koje su bile dostupne nisu pokazale nikakve nepovoljne reakcije kod bolesnika koji koriste otrov, bez obzira na stepen razređenja recepta.

4. Vidatox se može uzeti u kombinaciji s tradicionalnim terapijama (zračenje, hormoni, hemoterapija)?

Da. Momenatlno nije evidentiran niti jedan dokaz o konfliktu/sukobu s drugim oblicima lečenja raka, kao što su hirurgija, hemoterapija ili hormonska terapija.

Essiac čaj

Da se informišete o još jednom anti kancer preparatu koji uspešno deluje, pročitajte članak

Pomoć nutricioniste

Vaš nutricionista

Profesionalizam

Naš tim nutricionista, homeopata, fitoterapeuta i lekara radi zajdno 7 godina.

Kvalitet

Do sada smo uspešno poboljšali stanje kod više hiljada korisnika.

Proizvodi

Za naše klijente obezbeđujemo najkvalitetnije organske proizvode.

Potrebna vam je pomoć nutricioniste, homeopate ili fitoterapeuta? Imate zdravstvenih problema? U mnogo slučajeva pravilna ishrana uz kavlitetnu podršku suplementacijom, lekovitim biljem, eteričnim uljima vitaminima i mineralima mogu da pomognu kod poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja. Mi smo obučeni tim stručnjaka sa 7 godina iskustva i možemo pomoći kod:

 • autoimunih oboljenja
 • dijabetesa
 • prevelike ili premale kilaže
 • kardiovaskularnih problema
 • osteoporoze
 • artritisa
 • kancerogenih oboljenja
 • virusnih infekcija poput HPV virusa, herpesa i dr…
 • infekcija izazvanih bakterijama heliko bakterija, e. coli, hlamidija… 
 • problemi sa hormonima, štitna žlezda, menopauza…
 • problemi sa bešikom prostatom i stomakom
 • demencija
 • psihološki saveti

I mnogih drugih oboljenja koja nisu navedena. Pozovite nas i kontaktirajte prve konsultacije su besplatne. Našim inovativnim pristupom, kombinovanjem različitih tehnika prirodne medicine postižemo odlične uspehe. Prepustite Vaše probleme profesionalcima. Kontaktirajte nas putem Viber, Whatsapp ili Facebook masanger aplikacija ispod:

3-Bromopiruvat (3-BP): Efektivan metabolički inhibitor

Godine 1931. nemački lekar/naučnik dr. Oto Vanburg, Ph.D., dobio je Nobelovu nagradu dokazavši da sve ćelije raka koriste anaerobični metabolizam (sagorevaju šećere bez korišćenja kiseonika) da bi dobili energiju.

Problem je u tome što je ovaj mehanizam 18 puta manje efikasan od aerobičnog metabolizma (kod kog se koristi kiseonik) koji normalne ćelije koriste. Stoga ćeliji raka treba 18 puta više šećera od normalne ćelije da raste i ostane metabolički aktivna.

3-Bromopiruvat istraživanje

3-Bromopiruvat

U ćelijama raka, 3-Bromopiruvat nadmašuje ciljane terapije jer ciljane terapije brzo postaju zastarele od strane intra-tumoralnih heterogeneza (previše genetski raznoliki da bi imali trajni efekat). Ali 3-BP radi na svim ćelijama raka koje su pozitivne na PET skeneru.

Ove ćelije raka imaju ćelijski metabolizam koji može biti napadnut malim molekulom kao što je 3-BP. Laboratorija dr. Peter Pedersena u bolnici Johns Hopkins u Baltimoru Merilend je detaljno ispitala 3-BP a zatim je napravljena formulacija 3-BP-a kojom se poboljšava efikasnost, umanjuje toksičnost i postupni prelaz dostave ćelijama raka.

Pacijenti, naučnici i mnogi drugi često su zainteresovani da li je 3-BP efikasniji i manje toksičan pacijentima sa rakom od hemoterapije. Zapravo, 3-BP je jedan od najefikasnijih lekova protiv raka, i u nekim slučajevima, možda najefikasniji. 3-Bromopiruvat cilja mašineriju za proizvodnju energije neophodnu ćelijama raka dok istu tu mašineriju u normalnim ćelijama ostavlja netaknutu.

Ovo otkriće je bilo instrumentalno u pokretanju novog pravca u istraživanju raka fokusiranog na selektivno ciljanje fabrika proizvodnje energije u ćelijama raka mitohondrijama. Zapravo, dr. Peter Pedersenova laboratorija u bolnici Johns Hopkins krči put u konceptualizaciji i naučnom prihvatanju ove nove strategije.

Energija i kancer

Postoje dve fabrike za proizvodnju energije (ATP) unutar ćelije, to jest glikoliza i mitohondrijalna oksidaciona fosforilacija. U normalnim ćelijama, oko 5 procenata ukupne proizvodnje ćelijske energije (ATP) dobija se od glikolize i oko 95 procenata od mitohondrije.

U ćelijama raka proizvodnja energije glikolizom je značajno povećana (do 60 procenata). Ovo dramatično povećanje glikolize u ćelijama raka rezultuje značajnim povećanjem proizvodnje mlečne kiseline.

Više od 90 procenata karcinoma ispoljavaju ovaj učestali metabolički fenotip. To je takozvani “Warburg efekat” , to jest značajano povećanje glikolize u ćelijama raka čak i u prisustvu kiseonika. Najčešće korišćena metoda za otkrivanje raka klinički, to jest Topografija Pozitronske Emisije (skraćeno PET), je bazirana na ovom metaboličkom fenotipu, to jest na “Warburg efektu”.

Ćelije raka koje ispoljavaju “Warburg efekat” ispumpavaju proizvedenu mlečnu kiselinu preko monokarboksilatnog transportera (MCT). Broj ovih transportera (smatraju se vratima ili kapijama) u ćelijama raka je mnogo veći nego u normalnim ćelijama.

3-BP mlečna kiselina

3-BP, analog mlečne kiseline, mala je hemikalija i oponaša hemijsku strukturu mlečne kiseline. Stoga, 3-Bromopiruvat oponašajući mlečnu kiselinu može, kao Trojanski konj, da preko MCT-a udje u ćelije raka. Efekat je slabiji na normalnim ćelijama jer one sadrže jako malo MCT-a u normalnim fiziološkim uslovima.

Zbog veoma reakcione prirode 3-BP-a, on zatim neutrališe dve fabrike za proizvodnju energije karcinoma. Ćelijska energiju (ATP) se vrlo brzo troši dok 3-Bromopiruvat napada obe fabrike u isto vreme prouzrokujući izumiranje ćelija raka (pucanjem ćelijske membrane). Stoga kad se ćelije raka tretiraju 3-BP-om one pucaju i dolazi do ćelijske smrti. Normalne metaboličke ćelije ostaju netaknute.

Poly MVA tretman za kancer i druge degenerativne bolesti

Poly MVA sadrži u sebi molekul mineralnog kompleksa lipoinske kiseline koji može da prihvati elektricitet i da predaje elktricitet što ga čini veoma dobri prenosnikom energije koji povećava i prenosi energiju na ćelijskom nivou.
Ovaj preprat Poly MVA, može veoma lako da zaštiti ćelije i da ih snabde energijom. Mnoge godine konstantnog istaživanja su potvdile da Poly MVA podržava opravku gena a koji su oštećeni od strane kancera i Poly MVA se koristi u anti kancer terapijama za regulaciju stanja mitohondrija sa povećanom koncentracijom kiseonika.
Jednom kad se nađe unutar ćelije, Poly MVA podržava normalnu proizvodnju energije ATP kroz Krebsov krug i metabolizam kiseonika. Ovo se razlikuje od metabolizma anaerobnih ćelija kancera koji ciljajući mitohondrije menja funkcije ćelija.
U različitim studijama je pokazano da Poly MVA ima efektivan učinak kod raznih tipova kancerogenih ćelija, bez štetnih uticaja na normalne ćelije. Povećavanje kiseonika i proizvodnja i upotreba ATP predstavlja osnovu za normalnu ćelijsku funkciju. Alfa lipoinska kiselina i minerali su međusobno povezani i predstavljaju molekul koji je rastvoriv kako u vodi tako i u mastima. Na taj nači ova supstanca može da se apsorbuje u čitavom organizmu.
Poly MVA je pod stalnim istraživanjem i upotrebom intavenski i oralno veoma dobro obuzdava kancer i ostale degenerativne bolesti. Poly MVA se takođe može koristiti i kao preparat za prevenciju jer je veoma bezbedan za upotrebu. Poly MVA kao veoma dobar antioksidans ima jak uticaj na slobodne radikale. Njegova sposonost da dopremi elektrone do mitohondrije je od krucijalnog značaja kod uspešnog lečenja kancera.
Poly MVA je efektivan, siguran i uspešan način da se napadne kancer. Ovaj preparat pristupa kanceru iz druge perspektive u odnosu na klasične preparate i lekove. Poly MVA utiče na mikro metaboliza ćelija i vraća kancerogene ćelije u normalne.
LAMC/Poly MVA je jedinstveno jedinjenje napravljeno u inovativnom procesu sjedinjavanja minerala paladijuma, alfa lipinske kiseline i vitamina B1 tiamina. Kada se alfa lipoinska kiselina, veoma moćan anti oksidans poveže sa mineralom paldiumom bogatim elektricitetom i vitaminom B1, kao rezultat dobijamo kompleks koji je rastvorljiv u vodi i masti i na taj nači se povećava apsorbcija ovog preparata u organizmu.
Sa vitaminima B1, B2 i B12 i specifičnim mineralima i amino kiselinama, jedinstveni kompleks postiže posebnu akciju i reakciju u kompletnom organizmu. Ovaj preparat je dizajniran da obezbdi energiju i zaštiti ćelije od oksidacije putem posebnog patenta i formulacije. Ovaj preparat promoviše normalnu ćelijsku funkciju umesto nenormalne ćelijske funkcije.
Ako imate kancer mozga, pluća, dojke, creva, pankreasa, prosate ili jetre obratite pažnju na ovaj proizvod. Kod njega je dokazana sposobnost da premosti krvno moždanu barijeru. Ovaj preparat može da se koristi i kod akutne leukemije i kancera kostiju.
Ploly MVA je superioran proizvod koji ima jedinstvene anti oksidativne sposobnosti, koje štite ćelije od slobodnih radikala. Ona zamenjuje pojedine nutriente koji se umanjuju prilikom raznih terapija za kancer. On veoma brzo deluje i brzo daje rezultate i zbog toga se preporučuje i za pacijente koji su u veoma teškim fazama bolesti.
Poly MVA je veoma efikasan kod ciljanja raznih tipova raka. Prilikom upotrebe ovog preparata treba obratiti pažnju takođe i na maksimalne doze i kombinaciju sa drugim preparatima a takođe treba obratiti pažnju i na to da se kompletna upotreba i tretman prilagođavaju bolesniku, stadijumu bolesti od strane stručnog lica an ne na svoju ruku.
Ovo su zabrane koje važe za upotrebu Poly MVA:
Ne koristiti Alfa lipoinsku kiselinu zajedno sa poly MVA jer ovaj preparat sadži u sebi alfa lipoinsku kiselinu
Ako koristite visoke doze anti-oksidanasa poput vitamina C, obavezno napravite razliku u konzumiranju u vremenskom preiodu od minimalno 6 sati.
Ako koristeite neke preparate koji oodklanjaju teške metale iz vašeg organizma obavezno napravite pauzu između konzumacije poly MVA i tog preparata od minimalno 24 časa.
Upotreba Gravile, zeolita i hidrazin sulfata mogu da se poklapaju sa upotrebom poly MVA tako da ih u slučaju odabira poly MVA trebate izbegavati. ili napravite pauzu od 6-12 sati između konzumacije preparata.
Uz upotrebu Poly MVA se preopučuje i konzumacija koenzima Q10. takođe se preporučuje upotreba polz MVA sa kalcijumovim protokolom.
Poly MVA je izuzetan preparat koji se preporučuje ljudima koji su oboleli od kancer jer za veoma kratko vreme može da popravi njihovo zdravstveno stanje i kompletnu zdravstevnu sliku. Ono što je ograničenje za nabavku ovog preparat je veoma visoka cena tretmana koji na mesečnom nivo košta preko 1000 dolara i njegova neporistrupačnost jer se4 prodavac nalazi u Americi.
Ovaj preparat možete pronaći na ovom sajtu

Hidrazin sulfat zaustavlja razvoj kancera

Hidrazin sulfat preparat koji ne dozvoljava kanceru da potroši rezerve energije organizma pacijenata i održava telesnu težinu

Hidrazin sulfat bi trebao da bude ozbiljno proučen preparat od strane onkologa a takođe i od strane onkoloških pacijenata. Mnogi ljudi misle da se hidrazin sulfat upotrebljava samo u poslednjim fazama kancera, da bi se on zaustavio prilikom toršenja velike količine energije iz organizma. Ovaj ciklus velike potrošnje glukoze od strane kancera se naziva mlečni krug. Tako se zove zbog toga što kancer proizvodi veliku količinu mlečne kiseline usled čega pacijenti osećaju veliki umor

Hidrazin sulfat delovanje

segidrin hidrazin sulfat

Nije bitno dali osoba ima aktiviran proces mlečnog kruga ili ne kancer podjednako reaguje. Hidrazin sulfat onemogućuje kancer da upotrebljava glukozu i da se hrani. Ljudi koji imaju kancer nikako ne treba da čekaju da se pojave simptomi mlečnog kruga. Što se duže čeka teže će se povratiti u normalno stanje.

Doktor Gold je pratio ljude koji su počeli da koriste hidrazin sulfat momentalno nakon su  otkrili da boluju od kancera, ne čekajući simptome mlečnog kruga i ovi su ljudi imali 43% ozdravljenja. U poredjenju sa 43% ozdravljenja od zračenja procenat nije mali.

Pojedini ljudi ne vole da koriste Hidrazin sulfat pošto je on zapravo hemikalija ali takođe sa druge strane oni koriste lekove poput Ibuprofena. Kad se koristi na pravi način Hidrazin sulfat je podjednako opasan kao i Ibuprofen Treba uzeti u obzir da je hidrazin sulfat 100 puta manje toksičan od hemioterapije. Činjenica da on ne uništava zdravo tkivo kao hemioterapija i radijacija daje mu prednost i čini ga boljim rešnjem od predhodna dva.

Zabrana istraživanja

Pošto je tako dobar, veliki broj farmaceutskih kuća koje se bave proizvodnjom hemioterapije je izvršio pritisak na FDA da se zabrani dalja upotreba ovog preparat i da se onemogući faza 4 njegovog istraživanja, koja bi ga osposobila za registraciju i omoućila mu da se nađe na policama apoteka za dalju upotrebu onkoloških paciijenata. Da se to dogodilo mnogima bi bile skinute krune sa glava.

DR Gold i delovanje hidrazin sulfata

U daljem tekstu navodimo objašnjenje od strane tima doktora Golda kako zapravo Hidrazin sulfat deluje:

Institut za istraživanje kancera u Sirakuzi je započeo operacije 1966, koje su sponzorisane od direktora Dr Jozefa Golda. U to vreme mlečni krug je bio samo poznat po simtomima a zapravo njegov uzrok niko nije znao. Istraživanjem koje je započeo Doktor Gold je ukazalo da je zapravo uzrok ovog stanja organizma sposobnost kancera da troši velike količine energije iz organizma, zauzvrat proizvodeći velike količine mlečne kiseline. Mlečna kiselina se obrađuje u jetri takođe trošeći energiju da bi se ponovo proizvela glukoza koja opet hrani kancer.

Pošto kancer koristi glukozu i proizvodi velike količine mlečne kiseline, on zapravo na ovaj način slabi organizam i povećava njegovu kiselost što mu i pogoduje i priprema teren za invaziju i dalje širenje. Na ovaj nači, u mlečnom krugu se troše velike količine enrgije sa jedne i druge strane. Vremenom utrošak energije postaje neodrživ i onda dolazi do crpljenja rezervi, sagorvanja sala i mišićnog tkiva, ujedno dolazi do gubitka težine.

Doktor Gold je pokušao da blokira ovu telesnu hemijsku mašineriju koja konvertuje mlečnu kiselinu u glukozu. On je pronašao širok spektar blokatora metabolizma glukoze od kojih je jedan hidrazin sulfat koji mogu da dovedu do blokade mehanizma.

Upotreba hidrazin sulfata

Poenta upotrebe hidrazin sulfata je održavanje organizma pacijenta u optimalnom stanju, održavanje njegove telesne težine i sprečavanje daljeg razvoja kancera. Na kancerogena oboljenja treba delovati sa više različitih oružja. Ovo je jedan od poznatih preparat koji ne dozvoljavaju ljudima obolelim od kancera da oslabe. Hidrazin sulfat se prodaje u tabletama od 60 i 30 mg.

Osobe ispod 45 kg treba da koriste tablete od 30 mg dok osobe preko 45 kg treba da koriste tablete od 60 mg.

Rezime

Ovaj članak nema za cilj da komercijalno propagira hidrazin sulfat već isključivo da pomogne ljudima koji imaju kancer da adekvatno reaguju i dopune terapiju ovim preparatom u cilju smanjenja telesne težine i smanjenja mogućnosti širenja kancera.

Pogledajte još dokazanih terapija u članku 45 terapija za lečenje raka

Homeopatski preparati za rak materice i rak grlića materice

Sama reč rak izaziva paniku i stvara sliku mučne smrti. Rane faze ove smrtonosne bolesti su izlečive dobrim homeopatskim tretmanom i preparatima koji mogu da pruže holistički tretman za kancer. Kod normalnih ćelija imamo normalni ćelijski vek i odumiranje ćelija, normalnu ćelijsku deobu dok je kod ćelija kancera deoba ubrzana a kancerogene ćelije ne odoumiru i nekontrolisano se razvijaju u raznim oblicima muticija. Kako vreme prolazi prilikom deobe mutacije postaju sve izraženije a kancer sve destruktivniji i agresivniji, ujedno i otporan na neke lekove kojima je organizam tretiran. Homeopatija poseduje veliki broj lekova, koji su napravljeni od prirodnih supstanci, sa kojima se mogu lečiti rane faze kancera. U naprednim fazama homeopatija ne može da pruži lek, ali kroz homeopatiju i uz pomoće pojedinih lekova pacijentu može biti bolje. Treba imati na umu da su homeopatski preparati kojima se tretira kancer izuzetno dobri i njima se može postići mnogo bez neželjenih efekata kod raka grlića materice.
Prirodni homeopatski preparati koji se koriste za lečenje raka materice su Bufo Rana, Lilium Tigrrinium, Lachesis i Murex. Bufo rana se uglavnom koristi kad dolazi do prenaglašenog krvarenja iz vagine između perioda. Krv je uglavnom ugrušana i krvarenje je obilno. Veoma jaki bolovi su često prisutni prilikom kancera materice, Lilium Tigrium je prirodni homeopatski lek koji je veoma dobar kod lečenja kancera materice i kad su prisutni bolovi, težina i pritisak u abdomenu. Žene koje koriste Lilium Tigrinium mogu da imaju pojačan seksualni nagon. Lanchesis je najbolji homeopatski preparat za ženu koja ima kancer materice koji imaju nalete velike toplote i pojačano lupanje srca. Homeopatski preparat Murex  je odličan kad se oseća jak i oštar pulsirajući bol . Istaknuti simtomi za korišćenje ovog leka su produženi bol od materice ka grudima. Ostali homeopatski lekovi koji se koriste za lečenje kancera materice su Kreosote, Phosporous i Ustilago.
Prirodni homeopatski preparati Kreosote, Hydrastis, Iodium, Sepia i Argetinum Nitricum se mogu smatrati lekovima za kancer grlića materice. Kreosote je homeopatski lek  za lečenje kancera grlića materice i koristi se kad pacijentkinja ima obilna genitalna pražnjenja i tom prilikom dolazi do veoma agrsivnog svraba genitalija. Još jedan simptom koji indicira korišćenje ovog leka je krvarenje iz vagine. Homeopatski preparat Hydrastis se koristi kad je vaginalno pražnjenje ili sekret gust i žut a nastaje zbog erozije grlića materice. Iodium se koristi kod osoba koje drastično gube kilažu iako imaju dobar apetit. Ekstremna slabost je vodeći simptom kad treba započeti upotrbu Iodiuma. Prirodni homeoptski preparat Sepia je idealan izbor kad dolazi do bola u vagini. Tom prilikom može da dođe do oslobađanja zelenkaste sluzi. Kad dođe do bolova u karličnom delu preporučuje se lek Sepia. Ovaj bol može biti propraćen ispuštanjem sluzi zelenkasto žute boje. Argentum Nitricium je odličan lek da dođe do obilnih krvarenja između perioda.
Biće nastavljeno…

Imunoterapija ili bioterapija za ljude obolele od kancera

Kod većine nas, naš imuni sistem vodi borbu protiv raznih bolesti tokom celog našeg života. Zdrav imuni sistem može da se bori protiv bolesti poput raka. Kada se razbolimo, zdrav imuni sistem napada bolest i pomaže nam da ponovo budemo zdravi. Imunoterapija koju takođe nazivaju i bioterapija je tip tretmana za kancer koji pojačava i vraća u normalu prirodnu odbranu organizma da bi se izborili protiv kancera. Taj tretman koristi materijal koji proizvodi telo ili unapređen materijal u laboratoriji, da bi poboljšao imuni sitem i njegove funkcije u cilju lociranja i uništenja kancera. Imunoterapija je razvijeni tip tretiranja.

Imunoterapija modulacija imunog sistema

Neki tipovi proteina se mogu pronaći jedino u određenim tipovima kancerogenih ćelija. Bez ovih proteina kancerogene ćelije ne mogu da opstanu i uz pomoć njih tumori vrše invaziju na zdravi deo organizma. Imunoterapijom mi uništavamo kancer ne remeteći zdravi deo organizma. Imunoterapija počinje sakupljanjem i selekcijom specijalnih ćelija koje se nalaze u krvi i nazivaju se dendritske ćelije ili DC i ćelija ubica citokin indukovanih ili CIK.

Dendritskim ćelijama se prikazuju supstance koje su proizvedene od strane kancerogenih ćelija i one se prikazuju ćelijama imunog sistema da bi se iniciralo uništenje kancerogenih ćelija. DC i CIK ćelije se uzimaju iz krvi da bi se borile protiv kancerogenih ćelija. Ovaj sistem postoji po prirodi u zdravom organizmu ali broj DC i CIK ćelija nije dovoljan da bi se organizam izborio protiv maligniteta. Posle nekoliko dana prilagođavanja i treniranja DC i CIK ćelija u laboratoriji da se uspešno izbore protiv kancera. ove ćelije se uz pomoć injekcije vraćaju u organizam. Kada se DC ćelije nalaze ponovo u organizmu one ostvaruju interakciju sa T-ćelijama i B-ćelijama da bi one prepoznale proteine koji održavaju u životu kancerogene ćelije a koji su im predhodno bili prikazani u veštačkom okruženju.

Dakle ove ćelije se u laboratoriji i veštačkom okruženju uče da prepoznaju slabu tačku kancerogenih ćelija. Ovo prepoznavanje i omogućava T ćelijama i B ćelijama da unište kancerogene ćelije.

Istraživanja imunoterapija

imunoterapija prikaz

Neka istraživanja su pošla u drugom smeru a to je da uz pomoć pojedinih enzima, koje kad ubrizgamo direktno u tumor oni sagore proteine koji su neophodni za razvoj tumora i njegovu progresiju i na ovaj način izvrše jedan tip lokalne hemotrapije koja ne zahvata ostali deo organizma.

Takođe naučnici su ove iste enzime upotrebili da u laboratorijskim uslovima odstrane proteinski omotač koji smeta ćelijama imunog sistema da prepoznaju šta je zapravo kancerogena ćelija i da ih prikažu onakvima kakve one zapravo jesu ćelijama imunog sistema. Nakon ovog treninga ćelije imunog sistema se vraćaju u organizam da nauče ostali deo organizma kako zapravo izgledaju ćelije raka koji treba da unište. Ovo je veoma obećavajući program koji se takođe naziva i vakcina protiv kancera i trenutno je u fazi razvoja a istraživanja su u toku.

Prednosti imunoterapije

Kada se aktivira i modifikuje imuni sitem on može da uništi i stigne do delova tela do kojih operativnim zahvatom nikad ne bi mogli stići. Imuni sistem može da uništi i mikroskopske lokacije na kojima se nalaze metastaze. Imuno terapija takođe ne aktivira deobu kancerogenih ćelija i delovanje kancera koji se brani povećanjem svoje aktivnosti kao što je slučaj kod hemoterapije i radio terapije. Imunoterapija deluje ciljano ne oštećujući tkivo koje se nalazi oko tumora. Dok kod klasičnih metoda lečenja mi represivno delujemo na imuni sistem putem raznih radioaktivnih izotopa, imunoterapija ga zapravo razvija, unapređuje i uči da se izbori protiv određenih bolesti.

Treba napomenuti i PD-1 imunoterapiju. PD 1 ili u prevodu na naš jezik programirana smrt ćelije se indikuje putem apoptoze T ćelija hibridoma. PD-1 je vrsta aktivacionog receptora T-ćelija. PD1 ima dve ligande: PD-L1 i PD-L2. Na površini tumora se nalazi veliki broj blokatora PD-L1 koji kad se povežu sa PD-1, onemogućavaju i onesposobljavaju imuni sistem da prepozna tumor kao strano telo i da ga napadne.

Inhibcijom veze PD-1/PD-L1 i na taj način mogu da se izoluju negativni signali koji kontrolišu delovanje T ćelija, automatski se poboljšava odgovor imunog sistema. Pd-1 i PD-L1 inhibitori imaju značajanu ulogu u lečenju raka.

Ovaj tip imuno terapije se uglavnom koristi u lečenju kancera pluća, melanom, hodkin limfoma, raka jetre, karcimoma dojke, rektalnog kancera, raka jajnika, tumora glave i vrata.

Ovo su neki od PD-1/PD-L1 inhibitora

Iskador – Iscador bela imela uspešan anti kancer tretman

Kancer je postao jedan veoma strašan zdravstveni problem u poslednjem veku. Tretmani konvencionalne medicine su sposobni da se bore kancerom ali uz velika oštećenja imunog sistema i zdravog dela organizma. Iskador, Bela imela će biti predmet ovog teksta.

Alternativna medicina ima prirodan pristup problemu kancera i taj pristup je manje poguban za kompletan organizam. Treba shvatiti da kancerogene ćelije nisu doseljenici u naš organizam, one su manifest nekih spoljnih ili unutrašnjih faktora koji utiču na naš organizam a takođe jedan od razloga njihovog nastanka je poremećaj imunog sistema.

Treba napomenuti da najduža faza razvoja tumora je pred tumorna faza koja može trajati godinama pa ponekad i dekadama. Razlog njegovog razvoja je graška u imunom sistemu prilikom čega imuni sistem ne može da prepozna šta je kancer a šta je zdravi deo organizma.

Iskador bela imela

iskador bela imela

Iscador bela imela je ime grupe anti kancerogenih preparata pripremljenih od raznih vrsta imele. Tretman iskdorom deluje na organizam i aktivira njegovu snagu da se izbori protiv kancera. Iskador je više komplementarna nego alternativna medicina.

On se veoma često prepisuje od strane evropskih onkologa kao dodatak konvencionalnim metodima radijaciji, hemoterapiji i operacijama. Trenutno imela predstavlja najznačajniju komponentu konvencionalne anti kancer terapije. U Švajcarskoj postoji specijalna klinika Lukas Klinika u kojoj se pacijenti tretiraju iskadorom.

Trenutno u mnogim zemljama doktori tretiraju svoje pacijente iskadorom. U Indiji, homeopate koriste iskador za tretiranje kancerogenih oboljenja. Iskador je dostupan u Americi pod nazivom Iscar. On se uglavnom proizvodi u Švajcarskoj i Nemačkoj i onda se izvozi u ostale delove sveta.

Trenutno je zabeleženo oko 1400 različitih vrsta imele širom celog sveta. Jedno je zajedničko za sve vrste imele a to je da one ne rastu na mineralnom zemljištu već isključivo na drveću, biljkama. Samo bela imela Viscum Album se koristi za tretiranje kancera.

Isakdor sastav i upotreba

Bela Imela sadrži između ostalog dve grupe toksina a to su viskotoksini i imela lecitin. Viskotoksini i imela lecitin su proteini koji su sposobni da se razlože u digestivnom traktu. Struktura viskotoksina je veoma slična po hemijsko strukturi otrovu zmije. Ovaj otrov napada kancerogene ćelije kad ih pronađe. Imela lecitini imaju strukturu lecitina nafte. Oba imaju citostatičke osobine i inhibiraju rast kancerogenih ćelija.

Iscador bela imela se upotrebljava kod početnih faza karcinoma, naprednih faza maligniteta, metastaza, kod pred kancerogenih stanja, benignih tumora, prilikom operacija iskador sprečava smanjuje mogućnost širenja kancera isto važi i za post operativne faze, prilikom upotrebe readioterapije i hemoterapije iskador smanjuje propratne efekte.

Kod pacijenata tretiranih iskadorom izvršena su ispitivanja i analize u laboratoriji i ustanovljeno je da ovaj lek ne izaziva nikakve toksične indikacije. Nisu zabeleženi nikakvi štetni efekti. I pošto je iskador davan duži niz godina nisu primećene nikakve promene kod pacijenata.

Iskador klasifikacija

Iscador preparati se klasifikuju prema domaćinu na kome je imela izrasla ili drvetu i biljci kojom se hranila priliko razvoja. U zavisnosti od lokalizacije primarnog tumora i pola pacijenta odabira se odgovarajući proizvod iskadora. Pojedini metali se koriste da bi se povećala potentnost iskadora za pojedini organ.

Metastaze se tretiraju istim preparatom kojim se tretira primarni tumor. Uglavnom preparat se daje rano ujutru, u vreme fiziološkog rasta telesne temperature. Frekvencija davanja zavisi od procene stručnjaka. Dužina tretman je dosta dug vremenski period i ponekad zna da traje dugi niz godina. Promene tipa preparata, doze i učestalosti uzimanja zavise od procene stručnjaka i laboratorijskih analiza i nalaza.

Iskador reakcije i imuni sistem

Reakcije usled terapije iskadorom su uglavnom propraćene visokom telesnom temperaturom i inflamatornom reakcijom povećanjem protoka krvi i znojenjem u regionu tumora. Povećava se broj belih krvnih zrnaca.

Stimulacijom imunog sistema se postiže poboljšanje generalnog zdravstvenog stanja pacijenta, povećanje apetita, povećanje telesne težine, poboljšan san, smanjenje depresije, redukcija i nestanak bola, stimulacija rad creva i urinarnog trakta.

Što se tiče tumora prilikom upotrebe iskadora dolazi do njegove regresije, smanjuje se njegov rast i razvoj, smanjuje se razvoj metastaza i sprečava se njihov dalji nastanak, smanjuje se mogućnost pojave infekcija.

Cena iskadora je dosta niža u odnosu na tretmane konvencionalne medicine. Treba zapamtiti da se iskador uzima nekoliko godina uzastopce ali uz nadzor stručnog lica.

Uskoro tekstovi o pojedinim tipovima iskadora i njihovoj primeni. Nastaviće se

Iskador možete pronaći u Nemačkoj i Švajcarskoj u slobodnoj prodaji. Takođe možemo preporučiti kliniku koj sae bavi upravo lečenjem iskadorom možete više pročitati ovde

Bela imela lekovita svojstva

Bela imela  je vrlo  zanimljiva biljka ona raste na drveću i to najčešće na jelama, boru kao i na listopadnom drveću specifičnog je oblika podseća na loptu ne raste nigde drugde dakle na zemlji niti u vodi ne može da se nađe.
Njena lekovita svojstva su poznata od davnina koristili su je još prvi lekari . U narodu je poznata kao veštičja sropa,vešticina metla. Ranije su je koristili  za lečenje epilepsije.

Koristi se za lečenje hroničnih grčeva, histerije i promrzlina.

Jako dobre rezultate je dala kod lečenja dijabetesa, pospešuje rad gušterače i posle nekog vremena dijabetes postaje prošlost.

Imela  se koristi i kod lečenja oboljenja poremećaja metabolizma i hormonskog poremećaja. Koristi se kao čaj  koji se uzima ujutru i uveče. 

Bela imela  se koristi kod zakrčenja arterija kod šloga  i moždanog udara. 
Pije se 6 nedelja  prve nedelje se pije po 3 šolje dnevno naredne  tri po dve šolje a zadnje dve po jednu i to tako da se podeli jedna šolja pre i posle obroka. 

Imela je jako dobra i kod krvarenja iz nosa hladna se ušmrče kroz nos i krvarenje prestaje, takođe se koristi kod svih drugih vrsta krvarenja iz creva. 

Zavidne rezultate pokazuje i kod regulisanja krvnog pritiska, rešava probleme nesvestice i zujanja u ušima kao i probleme sa vidom.
Ono što je jako bitno pomaže i kod oslabelog srca  i  loše cirkulacije krvi. Imela nam jednostavno podmlađuje organizam i vraća elan koji smo imali u mladosti.

Preporučuje se kod obilnih menstruacija kao i u prelaznom dobu jer oslobađa svih tegoba koje prate ove navedene probleme. Svež sok od imele pomaže kod steriliteta  i to tako što uzimamo po 25 kapi pre doručka i pre večere.

Kapi imele se mogu naći u apotekama. U zadnje vreme se   koristiti  sve više i za rešavanje problema kancerogenih oboljenjaImela inače pročišćava organizam od svih štetnih toksina u organizmu.

Ono što je zanimljivo  za imelu je to da  su njene bobice otrovne jedino kad se jedu i piju kao čaj ali se zato  koriste kao melem za spoljnu upotrebu kod promrzlina .

Upotreba bele imele

Kapi se mogu naći u apoteci .

Svež sok se priprema tako što se sveži još vlani listovi iscede u sokovniku.

Priprema melema:  sveže bele bobice se samelju i izmešaju sa hladnom svinjskom mašću koristi se kod promrzlina .

Priprema čaja: jedna mala kašika imele se potopi sa četvrt litra vode da odstoji u toku noći  piti , u toku dana  čuvati u termosu .

bela imela čaj sa bele breze