alternativna terapija za kancer

Alternativna terapija za kancer – Sve potrebne informacije

13 minutes, 11 seconds Read

Alternativna terapija za kancer predstavlja nekoliko različitih celina i pristupa lečenju pacijenata. Prvo treba objasniti kako do kancera uopšte dolazi, informacije koje nam daje medicina i metode koje nam se nude od strane klasične medicine.

Uticaj spoljne sredine i mnoge promene usred modernizacije i ubrzanog razvoja tehnologija i modifikacije prirode uključujući sve veći porast zagađenosti usled visokih emisija gasova i razvoja privrede, polako ali sigurno dovodi do granica izdržljivosti ljudski organizam.

Svi ovim faktori veoma nepovoljno utiču na zdravlje čoveka. Oni su nagli i nedozvoljavaju našem organizmu da se prilagodi. Iako je je naučna grana genetskog inžinjeringa donela mnoge pogodnosti u cilju prilagođavanja vrsta i ubrzavanja procesa evolucije, ona nije svoje modifikacije što zbog straha a takođe i zbog zabrana prilagodila ljudskoj genetskoj strukturi.

Ove promene koje su izvedene na mnogim životinskim i biljnim vrstama u cilju povećane produktivnosti i naglašavnja pojedinih genetskih osobina radi povećanih prinosa ili pospešivanja zaštitnih mehanizama pojedinih vrsta ili ubrzanog razvoja  su u nekim slučajevima veoma negativno uticale na kompletan ekosistem uključujući i čoveka kao sastavni deo njega. Zagađenjima , uticanjem na tokove evolucije i mnogim drugim fakotorima smo pokrenuli neminovne reakcije na prvom mestu ljudskog organizma koje se manifestuju kroz neka hronična oboljenja.

Ovi prekidači su pokrenuli veliku epidemiju promena na ljudskom organizmu, mutiranje ćelija i promene na genima a samim tim hormonske, proteinske i  enzimske poremećaje u organizmu koje su prouzrokovale kancerogena oboljenja. U daljem tekstu ću se usresrediti  na objašnjenju jednog alternativnog pristupa lečenju nekih kancerogenih oboljenja i uticaja pojedinih jedinjenja na mehanizme koji su usko povezani sa razvojem i nastankom kancera, a takođe i njegovim razvojem u organizmu.

Uzrok nastanka kancera

kancer nastanak slika

Uzrok nastanka kancera je veoma bitan to jest temelj lečenja ovog oboljenja treba da bude baš dijagnoza nastanka kancerogenog oboljenja. Veoma je teško dijagnostivfikovati uzrok nastanka kancera i u nekim slučajevima moderna medicina ima potpuno pogrešan pristup lečenju ove bolesti.

U nerazmevanju same bolesti pokrenuti su mnogi mitovi kroz alternativne tretmane o lekovima koji za karatko vreme leče ovo teško oboljenje. Da razjasnimo, kancer nastaje dugogodišnjim izlaganjem tkiva i ćelija nekom hemijskom ili organskom uticaju ili nekom drugom faktoru koji je naterao organizam da promeni svoje stanje iz normalnog u mutirano a kompletan sistem doveo u stanje da ne može da se izbori protiv ovog oboljenja.

Lečenje raka je postalo nemoguća misija. Kako je organizam dugi niz godina izlagan raznim negativnim uticajima, tako je potrebno dugoročno delovanje na pojedine procese u sistemu u cilju vraćanja nekih mehanizama koji utiču na dalji razvoj i širenje kancera u normalne tokove. Najlekše je reći, mi imamo lek koji rešava sve probleme. Kako možemo znati koji je to lek ako neznamo izvor nastanka bolesti?

Odgovor doktora na nastanak kancera

U mnogo slučajeva doktori usled nedostataka odgovora na pitanja nastanka kancera tvrde da je on nastao usled stresa. Naravno ako je tako u potpunosti ako i nisu neki drugi faktori uticali na pacijenta poput naprimer azbesta u starim konstrukcijama zgrada, genetski modifikovane hrane ili lošeg vazduha onda trebamo isključiti faktor nastanka kancerogenog oboljenja kod bolesnog čoveka a samim tim uticati na dalji razvoj bolesti.

Za utvrđivanje pravog faktora nastanka i razvoja kancera ako je on uopšte jedini potrebno je izvršiti mnoga ispitivanja za koja zbog velike epidemije ove bolesti medicinske ustanove nemaju kapacitete, u nekim slučajevima ni znanje.

Klasične metode tretiranja kancera

Uništavanjem kancerogenih ćelija radijacijom, hemoterapijom, operacijom se ujedno kreće od sredine problema iako nije izolovan pravi izvor nastanka raka koji umnogome može uticati na njegovo ponovno pojavljivanje i dalji razvoj bolesti.

Moderna medicina ima neke metode koje su uspešne u nekim slučajevima ali je njen način lečenja raka nekompletan a videćete i zbog čega.

Dijagnostifikovanje kancera

Dijagnostifikovanje bolesti usled potrebe za mnogim informacijama i testovima može biti olakšano skaldištenjem velikog broja podataka i testova, obradom podataka, analiziranjem dugo sakupljanih podataka a ovaj vid analize može da se izvede softevrskim sitemom SAP.

SAP vrši automatski obradu informacija i na osnovu dosadašnjih slučajeva daje detaljnu dijagnozu sa određenim kombinacijama lekova koje variraju od strukture organizma i metabolizma odeđenih procesa. Ovaj sistem se usavršava se kako raste njegova baza podataka. SAP je softver koji već postoji ali za njega je potrebna visoka stručnost i odgovornost onih koji unose podatke za analizu.

Kombinovani pristup alternativna terapija za kancer

alternativna terapija za kancer

Primećujete iz gore navedenog teksta koliko naučnih grana i metoda je potrebno za pronalaženje rešenja jedno veoma kompleksnog problema kao što je kancer, a koji je nastao usled nemara i neodgovornosti čoveka prema prirodi a nesvesno i prema samom sebi.

Alternativna terapija za kancer ne može da bude tipska već mora da bude individualna.

Jedan od lekova može da bude i podizanje svesti na viši nivo u cilju umanjivanja štetnih faktora koji utiču na kancerogeno oboljenje, a ovo delovanje mora da bude zastupljeno na nivou celog društva. Ovo je tema koju ćemo ostaviti za neko drugo izlaganje vezano za socijalni i psihološki pristup problemu.

U daljem tekstu ću se usresrediti na neke prateće pojave i procese kod ljudi obolelih od raka i pojedinim preparatima u cilju suzbijanja ovih faktora i kvalitetnijem životu ljudi obolelih od raka.

Siguran rezultat i samo jedan lek

Šema za siguran rezultat trenutno ne postoji, a iako postoji nije javno objavljena tako da na stručni timovima ostaje odgovornost u cilju pronalaženja rešenja i leka za kancerogeno oboljenje.

U poslednjih 100 godina su započeta mnoga istaživanja sa raznim farmaceutskim koktelima ili pojedinačnim susptancama koje su u nekim slučajevima dale rezultate ali zbog širokog spektra linija kancerogenih ćelija negde se nisu pokazale učinkovite.

Baš zbog prilagodljivosti ove bolesti i njene otpornosti, ubrzane evolucije imamo problem određivanja prave terapije. Njene modifikacije u strukturi  ne može da isprati razvoj lekova i metoda za lečenje. Baš zbog toga ja sam se okrenuo našem organizmu i stimulatorima pojedinih procesa u cilju samoizlečenja.

Ljudski organizam u borbi protiv kancera

ljudski organizam u borbi protiv kancera

Ljudski organizam je veoma moćan mehanizam  koji pravovremenim tempiranjem i stimulisanjem određenih meheanizama ima sve potrebne adute za borbu protiv kancerogenog oboljenja. Ovih aktivatora ima dosta i nemoguće je modulisati ih sve ali oni glavni koji su pokretači svih važnijih promena u organizmu mogu biti prilagođeni dok organizam obavlja ostali deo posla.

Želeo bih da napomenem da faze prirodnog lečenja koje navodim u dalje tekstu nisu poredjane po redu, jer zbog specifičnosti određenih bolesti i stanja pacijenta neke faze moramo preskočiti zbog hitnosti stanja u kome se pacijent nalazi.

Takođe je potrebno započeti neke pripreme pre same terapije da bi se organizam prilagodio alternativnom metodu lečenja i nekim jedinjenjima sa veoma visokom  koncentracijom.

Čišćenje organizma, detoksikacija

Čišćenje organizma je jedna od faza alternativne terapije za kancer u smislu čišćenja organa je početni deo kompletnog protokola za smanjivanje kancerogenog oboljenja ka njegovom konačnom nestanku iz organizma i prilagođavanju kompletnog fiziološkog stanja organizma daljem normalnom i zdravom načinu života, bez ponovnog pojavljivanja bolesti.

Čišćenje se započinje sa čišćenjem debelog creva koje može biti mehaničko ili hemijsko. Hemijskim putem debelo crevo može da se očisti nekim prirodnim jedinjenjima poput ricinusovog ulja. Posle toga se vrši čišćenje jetre, filtera kompletnog organizma a ono može da se uspešno primeni sa sokovima koji se mogu spraviti kod kuće a možete ih pronaći u tekstu Recepti za sokove koji čiste jetru .

Takođe se preporučuje kompletna detoksikacija i čišćenje organizma kao poslednja faza a ona može da se primeni kod početnih stadijuma nastanka bolesti zbog dovoljne količine energije i jače fizionomije pacijenata kod kojih se bolest tek pojavila. Kompletno čišćenje možete pronaći u tekstu Čišćenje organizma za 10 dana

Čišćenje krvi i krvnih sudova je veoma bitno kod ljudi koji su naprimer oboleli od hipertenzije ili su primili hemoterapiju. Hemoterapija u nekim slučajevima povećava gustinu krvi i stvara trombove, plakove koji neretko mogu biti fatalni za osobu koja počinje sa bilo kakvom terapijom a ujedno i promenom kompletne strukture atmosfere u organizmu.

U tom slučaju se koriste antikoagulanti poput bromelaina ili preparati za čišćenje krvi od povišenog holesterola, triglicerida i trombova.  Kod starijih osoba koje imaju neka od ovih oboljenja a ujedno zbog same starosti elastičnost zidova krvnih sudova je veoma smanjena tako da se na nju može uticati sa nekim preparatima kao što je rutin.

Povećanje energije bolesnika

ljudsko telo energija

Povećavanje enregije u organizmu je veoma bitan faktor posebno kod ljudi koji su u poodmaklim fazama razvoja kancerogene bolesti. U tim slučajevima povećanje energije zdravih ćelija je primarno a može se postići sa nekoliko prirodnih preparata u koje je uklučena D-riboza, B 50 kompleks vitamina, kiseonik u kapima i alfa lipoinska kiselina koju ćelije koriste prilikom procesa sagorevanja.

Povećanjem energije, se produžava životni vek a samim tim se dobija na vremenu za dalju borbu protiv kancerogenog oboljenja.

Povećanje baznosti organizma

Povećanjem baznosti organizma a automatskim smanjivanjem koncentracije mlečne kiseline koju oslobađaju kancerogene ćelije se postiže nekoliko veoma bitnih uspeha u lečenju kancerogenoh oboljenja. Najbitniji od svih je povećanje kvaliteta života osoba obolelih od kancera kroz povećanu koncentraciju kiseonika u organizmu.

Kiselo telo ima smanju koncentraciju kiseonika dok bazni organizam ima veću. Samim tim se postiže veća oksidacija ćelija a i manja mogućnost za širenje kancera. Takođe bazna sredina ne odgovara kancerogenim ćelijama koje ne mogu da opstanu u njoj a takođe nije pogodna za stvaranje metastaza.

Povećanjem baznosti se povećava i energija osobe dok smanjivanjem koncentracije mlečne kiselina se takođe i smanjuje proizvodnja glukoze koja nastaje usled procesa regulisanja kiselosti organizma acidoze putem prirodnog mehanizma homeostaze.

Optimalan Ph raspon koji ona održava je između 7.35 i 7.45. Jedan od njenih mehanizama delovanja je preradjivanje mlečne kiseline u jetri iz koga kao proizvod dobijamo glukozu. Ovo je veoma nezahvalan proces zbog činjenice da se glukoza ponovo koristi za isharnu kancerogenih ćelija, a njihova potreba za glukozom je 15 puta veća u odnosu na normalne ćelije.

Protokol povećanja pH vrednosti treba da se započne u isto vreme kad i protokol sa povećanjem energije kod ljudi koji se nalaze u veoma kritičnim stanjima, a treba da se nastavi sa njim do trenutka popravljanja pH vrednosti organizma, koja se prati u kontinuitetu za vreme globalnog tretmana.Preparati koji mogu da se koriste su razni alkalni mikroelemnti i neka jednijenja poput cesiujm hlorida.

Anti kancer preparati

Antikancerogenim preparatima poput artemisinina uništavamo kancerogne ćelije kod kojih nije moguć reverzibilan proces to jest vraćanje u prirodno zdravo stanje koje se postiže DMSO i MSM. Ova dva preparata su posebno interesantna zbog nekoliko osobina za lečenje raka a jedna od njih je povećanje propustljivosti ćelijske membrane kancerogenih ćelija. Ova osobina povećava mogućnost unosa hranljivih sastojaka i zdravih satsojaka poput kiseonika koji mogu da utiču na vraćanje kancerogene ćelije u zdravu.

Ujedno unosom MSM praška se povećava unos Artemisina kao antikancerogenog agensa u kancerogene ćelije. MSM prašak povećava koncentraciju hemoglobina a samim tim i količinu kiseonika u organizmu tako da je preporučeno njegovo korišćenje sa alkalnim mikroelementima i pH regulatorima.

DMSO se može koristiti kao injektivno sredstvo jer ubacuje materiju koja se sa njim pomeša direktno u krvotok a takođe i kancere koji se nalaze bliže mestu nanošenja.

Ovom osobinom ne samo da povećavamo propustljivost ćelijske membrane kancerogenih ćelija već i povećavamo unos nekih antikancerogenih jedinjenja u našem slučaju artemisinina.

Artemisinin je opšte poznat jer sam dosta informacija dao o njegovim mehanizmima delovanja na kancer koja su direktna i indirektna. Ovaj preparat kao izuzetno dobar antikancerogeni agens je uspešno smanjio zapreminu kancera u nekim slučajevima i za 70% dok je u nekim slučajevima iz malignog preobrazio oboljenje u benigno.

Drugi preparati koji su preporučuju su vitamin b17, kanabisova smola i drugi. Ujedno u ovu fazu možemo uključiti proces oksidacije organizma koji je direktno povezan sa procesom povećanja pH vrednosti organizma.

Hormoni i kancer

Hormonski disbalans i povećana koncentracija estrogena dovodi do metabolički promena u ćelijama a ujedno i do pojave maligniteta. Hormonski regulatori prirodnog porekla su umnogome bolji od veštačkih regulatora koji imaju veliki broj nus pojava koje prate njihovu upotrebu.

Indol 3 Karbinol, DIM, Maca, Korenaski Ginseng su nekoliko od veoma dobrih regulatora hormona, koji utiču da oni iz svog agresivnog stanja pređu u podnošljivo i da se automatski spreči stimulans za dalji razvoj i napredovanje kancera. Nastanka i hormonski izvor nastanka maligniteta u velikom broju slučajeva se može primetiti kod kancera materice, kancera dojke, jajnika i prostate.

Imuni sistem i imuno modulatori

Regulisanje imunog sistema je jedna od veoma bitnih stavki samoizlečenja. Tržište je puno raznih priča o veoma delotvornim preparatima. Za preparate koji su bazirani na regulaciji imunog sistema kao i za druge koje sam naveo u predhodnom tekstu je veoma bitan kavalitet.

Cena i kavalitet proizvoda, brend i firma koja ga prizvodi su veoma bitni. Na našem tržištu postoji veoma rasprostranjena mreža nekavalitetnih proizvoda koji su po ceni niži od cene same sirovine koja se koristi u njima. Postavlja se pitanje šta je zapravo u ovim preparatima?Markirane brendirane firme u nutricionističkom svetu vode računa o kontroli proizvoda a takođe i o kvalitetu njihovog sastava, dobavljačima i o istintosti deklaracija koje stoje na proizvodima.

Mnogi imunoregulatori poput kordicepsa, AHCC, graviole su veoma niskog kvaliteta ali kad nađete pravi znajte to se oseti u organizmu za veoma kratko vreme. U slučaju bolesnih ljudi nije bitna specifikacija, natpis. Najvažniji su rezultati koji preparat daje. Imuni sistem je izuzetno kompleksan i postoe razni faktori koji utiču na njega.

Pojačivači imunog sistema mogu biti razni minrealni i vitaminski kompleksi, preparati na bazi medicinskih gljiva i neke druge formule za povećanje imunog sistema.

Ishrana i životne navike

Ishrana i promena načina života je 50% značajna kao gore sve navedene stavke zajedno. Ljudi oboleli od kancera moraju da se pridržavaju posebnog režima ishrane. Kao i kod promena u načinu uzimanja preparata i njihovom tajmingu u odnosu na metabolizam i vrstu oboljenja isti je i slučaj sa ishranom.

U zavisnosti od individualnih osobina organizma, stepena bolesti će se i tempirati protokol za ishranu obolelog od kancera. Kompletan sveobuhvatni plan za ishranu možete pronaći u tekstu Dijeta za lečenje raka, dok za pojedinačne planove tempirane za posebne tipove oboljenja trebate da konsultujete nutricionistu.

Rezime

Iako se u nekim sitacijama čini da kancer nema leka, kao što se činilo i za druga donedavno smrtonosna oboljenja on predstavlja jedan veoma kompleksan poremećaj kompletnog  organizma koji je uzrokovan sa jednim ili više faktora.

Svakodnevno se pojavljuju nove ohrabrujuće informacije koje idu na ruku ljudima koji su oboleli od raka a medicinske studije mnogih naučnih timova su usmerene već duži niz godina u pravcu istraživanja sposobnosti organizma da usled motivacije pojedinih mehanizama, sistema i organa zaceli i izleči sam sebe.

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X